10 AUGUSTUS 2020. - Ministerieel besluit tot tijdelijke versoepeling van sommige voorwaarden voor de toekenning van Vlaams opleidingsverlof

 
GRATIS UITTREKSEL

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

- de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, artikel 109, § 2 en § 3, vervangen bij het decreet van 12 oktober 2018, en § 4, § 5, ingevoegd bij het decreet van 12 oktober 2018, artikel 111, § 1, § 2 en § 3, vervangen bij het decreet van 12 oktober 2018, artikel 116, § 1, § 2, § 3, vervangen bij het decreet van 12 oktober 2018, en § 4, ingevoegd bij het decreet van 12 oktober 2018, artikel 120, vervangen bij het decreet van 23 december 2016, en artikel 137bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 22 december 1989 en vervangen bij het decreet van 12 oktober 2018;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding, artikel 4, derde lid, en artikel 29, § 1 en § 3.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Inspectie van Financiën heeft een gunstig advies gegeven op 27 juli 2020.

- Er is geen advies gevraagd aan de Raad van State, met toepassing van artikel 3, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Er is een dringende noodzakelijkheid omdat de sociale en economische gevolgen van de federale coronamaatregelen die de Nationale Veiligheidsraad genomen heeft, zo snel mogelijk moeten worden ondervangen. Om de arbeidsmarktpositie van de werknemers te versterken, is het nodig om dringend maatregelen te nemen op het vlak van het Vlaams opleidingsverlof die ingaan bij de aanvang van het schooljaar 2020-2021.

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

- het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2020 tot tijdelijke versoepeling van sommige voorwaarden voor de toekenning van Vlaams opleidingsverlof;

- het ministerieel besluit van 8 juli 2019 tot uitvoering van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT