1 SEPTEMBER 2022. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2018 betreffende de invoering van de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die ingeschreven zijn in België of het buitenland

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, artikel 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2018 betreffende de invoering van de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die ingeschreven zijn in België of het buitenland;

Gelet op het advies van de adviescommissie "Administratie-Industrie", verstrekt op 15 juni 2022;

Gelet op het advies nr. 71.709/2/V van de Raad van State, gegeven op 27 juli 2022, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de gelijkekansentest van 28 april 2022, verricht in toepassing van de ordonnantie van 4 oktober 2018 tot invoering van de gelijkekansentest;

Overwegende dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds de zesde staatshervorming bevoegd is voor de technische controle van voertuigen en dat het de ter zake geldende Europese richtlijnen moet naleven;

Overwegende dat een aantal aanduidingen van categorieën voertuigen als bedoeld in Richtlijnen 2014/45/EU en 2014/47/EU moeten worden aangepast wegens wijzigingen aan de aanduidingen van categorieën voertuigen door de opheffing van Richtlijnen 2002/24/EG en 2003/37/EG, respectievelijk door Verordeningen (EU) nr. 168/2013 en nr. 167/2013;

Dat deze wijzigingen een bijwerking vergden van punt 6 van bijlage IV van Richtlijn 2014/47/EU;

Dat deze aanpassingen zijn aangebracht door de gedelegeerde Richtlijn 2021/1716 van de Commissie van 29 juni 2021 tot wijziging van Richtlijn 2014/47/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft wijzigingen van de benamingen van voertuigcategorieën ten gevolge van de gewijzigde typegoedkeuringswetgeving en de gedelegeerde Richtlijn 2021/1717 van de Commissie van 9 juli 2021 tot wijziging van Richtlijn 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de actualisering van bepaalde benamingen van voertuigcategorieën en de toevoeging van eCall aan de lijst van te controleren punten, de methoden, de redenen voor afkeuring en de beoordeling van gebreken in de bijlagen I en III bij die richtlijn;

Dat beide gedelegeerde...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT