1 SEPTEMBER 2021. - Ministerieel besluit tot beëindiging van bepaalde maatregelen vermeld in het besluit van de Regering van 4 maart 2021 tot beperking van de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de kinderopvang (IV)

De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

Gelet op het decreet van 31 maart 2014 betreffende de kinderopvang, artikel 12, tweede lid;

Gelet op het besluit van de Regering van 20 juni 2019 houdende verdeling van de bevoegdheden onder de ministers;

Gelet op het besluit van de Regering van 20 juni 2019 houdende overdracht van beslissingsbevoegdheden aan de ministers;

Gelet op het besluit van de Regering van 4 maart 2021 tot beperking van de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de kinderopvang (IV), artikel 20, tweede lid;

Overwegende dat de evolutie van de gezondheidscrisis die door het coronavirus (COVID-19) is ontstaan en de daarmee gepaard gaande beslissingen die de federale overheid op advies van de Nationale Veiligheidsraad heeft genomen, de mogelijkheid bieden om vanaf 1 september 2021 bepaalde maatregelen te beëindigen die waren ingevoerd om de negatieve gevolgen van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT