1 SEPTEMBER 2021. - Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gesubsidieerd officieel gewoon en gespecialiseerd voorschools en lager onderwijs

De regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 12 mei 2004 betreffende de definitie van het tekort en bepaalde commissies voor het door de Franse Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs, zoals gewijzigd, en inzonderheid op de artikelen 5, 13, § 1, 14, § 1 en 25;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gesubsidieerd officieel gewoon en gespecialiseerd voorschools en lager onderwijs, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 september 2020 houdende delegatie van bevoegdheden en handtekeningen aan de ambtenaren-generaal en bepaalde andere personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, zoals gewijzigd, inzonderheid op artikel 78, § 1, 17° ;

Overwegende dat het noodzakelijk is een lid dat ontslag heeft genomen, te vervangen;

Besluit :

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT