1 OKTOBER 2020. - Decreet houdende de organisatie tot 31 maart 2021 van de vergaderingen van de organen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (1)

 
GRATIS UITTREKSEL

Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

Artikel 1. Dit decreet regelt een in artikel 128 van de Grondwet bedoelde aangelegenheid, overeenkomstig artikel 138 ervan.

Art. 2. § 1. Tot 31 maart 2021 kunnen de vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn virtueel worden gehouden, via teleconferentie of videoconferentie, op beslissing van de voorzitter of op verzoek van een derde van de leden van de Raad.

Tot 31 maart 2021 kunnen de vergaderingen van het vast bureau bij beslissing van het vast bureau virtueel, per teleconferentie of videoconferentie worden gehouden.

In voorkomend geval worden de oproepingen bedoeld in artikel 30 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn langs elektronische weg aan de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn toegezonden.

§ 2. De directeur-generaal zorgt, onder de verantwoordelijkheid van het vast bureau, voor het goede verloop van de virtuele vergadering en staat ter beschikking van de raadsleden om hen alle uitleg te geven in verband met deze wijze van vergaderen.

Hij zorgt ervoor dat alle leden van de raad voor maatschappelijk welzijn over de technische middelen beschikken om aan de vergaderingen te kunnen deelnemen. Indien dit niet het geval is, wordt de benodigde apparatuur aan hen ter beschikking gesteld in een administratiekantoor of thuis.

§ 3. Tijdens de virtuele vergaderingen stemmen de raadsleden mondeling, overeenkomstig artikel 33 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

De stemmen bij geheime stemming bedoeld in artikel 33 van de wet worden langs elektronische weg naar de directeur-generaal gestuurd.

Hij is verantwoordelijk voor de anonimisering van de stemmen die hij in overeenstemming met het beroepsgeheim bedoeld in artikel 458 van het Strafwetboek geheim houdt.

Het huishoudelijk reglement kan voorzien in andere regelingen voor een geheime stemming.

Art. 3. Tot 31 maart 2021 kan het vast bureau de bijzondere comités en het overlegcomité bedoeld in de artikelen 26 en 27 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toestemming verlenen om op...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT