1 OKTOBER 2020. - Decreet houdende de organisatie tot 31 maart 2021 van de vergaderingen van de gemeentelijke en provinciale organen (1)

 
GRATIS UITTREKSEL

Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

Artikel 1. . § 1. Tot 31 maart 2021 kunnen de vergaderingen van de gemeenteraad en de gemeenschappelijke vergaderingen met de raad voor maatschappelijk welzijn bedoeld in artikel L1122-11 van het wetboek van plaatselijke democratie en decentralisatie virtueel, per teleconferentie of videoconferentie worden gehouden, bij beslissing van de gemeenteraad of op verzoek van een derde van de leden van de gemeenteraad.

Tot 31 maart 2021 kunnen de vergaderingen van het gemeentecollege bij beslissing van het gemeentecollege virtueel, per teleconferentie of videoconferentie worden gehouden.

§ 2. De directeur-generaal zorgt, onder de verantwoordelijkheid van het gemeentecollege, voor het goede verloop van de virtuele vergaderingen en staat ter beschikking van de leden van het gemeentecollege en de gemeenteraad en om hen alle vereiste uitleg te geven in verband met deze wijze van vergaderen.

Hij zorgt er met name voor dat alle leden van het gemeentecollege en de gemeenteraad over de technische middelen beschikken om aan de vergaderingen te kunnen deelnemen. Indien dit niet het geval is, wordt de benodigde apparatuur aan hen ter beschikking gesteld in een administratiekantoor of thuis.

§ 3. Tijdens de virtuele vergaderingen stemmen de leden van het gemeentecollege en de gemeenteraad mondeling, overeenkomstig de artikelen L1123-22 en L1122-27 van hetzelfde Wetboek, hetzij door rechtstreeks te spreken tijdens de teleconferentie of videoconferentie, hetzij door hun stem uit te brengen via het persoonlijk elektronisch adres bedoeld in artikel L1122-13 van hetzelfde Wetboek.

De in de artikelen L1123-22 en L1122-27, lid 4, van hetzelfde Wetboek bedoelde geheime stemmingen worden via het in artikel L1122-13 van hetzelfde Wetboek bedoelde persoonlijke elektronische adres langs elektronische weg naar de directeur-generaal gestuurd.

Hij is verantwoordelijk voor de anonimisering van de stemmen die hij in overeenstemming met het beroepsgeheim bedoeld in artikel 458 van het Strafwetboek geheim houdt.

Het huishoudelijk reglement kan voorzien in andere regelingen voor een geheime stemming.

Art. 2. De virtuele openbare vergaderingen van de gemeenteraad worden in werkelijke tijd uitgezonden op de website van de gemeente of volgens de procedures die op de website zijn aangegeven.

Art. 3. De daadwerkelijke uitoefening van het in artikel L1122-14 van hetzelfde wetboek bedoelde recht...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT