1 OKTOBER 2020. - Besluit van de Waalse regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van een subsidie aan de werkgevers voor de aankoop van een dienstfiets

 
GRATIS UITTREKSEL

De Waalse Regering,

Gelet op het klimaatdecreet van 20 februari 2014, artikel 16/1, ingevoegd bij het programmadecreet van 17 juli 2018;

Gelet op de adviezen van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 29 juni 2020 en 22 september 2020;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 9 juli 2020;

Gelet op het rapport van 28 september 2020 opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies nr. 67.805/2/V van de Raad van State, gegeven op 28 augustus 2020, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de verbintenissen van het Waalse Gewest met betrekking tot de strijd tegen de klimaatverandering en de vermindering van de broeikasgassen, die als volgt zijn samengevat in het hoofdstuk Mobiliteit van de Algemene Beleidsverklaring:

"In dit verband zal de Regering ervoor zorgen dat haar beslissingen, samen met die van de federale Regering en de Europese Unie, tegen 2030 bijdragen tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in overeenstemming met de Waalse doelstelling van -55 % en een sterke vermindering van de impact van de vervoerssystemen op de gezondheid. Het Waalse beleid zal gebaseerd zijn op de voortzetting van de FAST 2030-visie en de gewestelijke mobiliteitsstrategie, die in overeenstemming met de doelstellingen van Wallonië in overeenstemming met het herziene PACE zal worden versterkt.";

Gelet op de doelstelling van de FAST 2030 Visie om het modale aandeel van de fiets tegen 2030 te vervijfvoudigen tot 5 % ;

Gelet op de regionale mobiliteitsstrategie, het onderdeel "personenmobiliteit" en in het bijzonder met de volgende strategische richting: "Effectieve begeleiding van gedragsverandering";

Gelet op de ambities die in de gewestelijke beleidsverklaring 2019-2024 zijn vastgelegd met betrekking tot de ontwikkeling van het gebruik van de fiets in het Waalse Gewest, waaronder:

"De Regering zal een strategie ontwikkelen om het gebruik van de fiets als vervoermiddel te ontwikkelen, met als doel het gebruik ervan te verdubbelen tegen 2024 en te vervijfvoudigen tegen 2030. Dit fietsbeleid, uitgevoerd in overleg met lokale belanghebbenden en gebruikers, zal met name de volgende strategische acties omvatten:

  1. ontwikkeling van een strategie ter bevordering van het gebruik van fietsen;

  2. begrotingsvastlegging voor fietsen aan 20 euro per inwoner per jaar.";

    Gelet op het standpunt van de Regering over "elektrische micro-mobiliteit", waaraan de elektrisch ondersteunde fiets kan worden gelijkgesteld: "Elektrische micromobiliteit [...] is een onderdeel van de intermodaliteit dat deel uitmaakt van een reeks oplossingen die de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT