1 JUNI 2023. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water

De Waalse Regering,

Gelet op Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, inzonderheid op de artikelen D.6/1, D.19, § 1, D.177 bis, D.183, § 1, D.185, D.181, § 1, D.187, D.188, D.192 en D.193, laatst gewijzigd bij het decreet van 20 april 2023;

Gelet op het reglementair Deel van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt;

Gelet op het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning, inzonderheid op de artikelen ;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2009 tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de installaties voor de waterwinning(en) en/of de verwerking van grondwater dat tot drinkwater verwerkbaar of voor menselijk verbruik bestemd is en betreffende de installaties voor de waterwinning(en) en/of de verwerking van grondwater dat niet tot drinkwater verwerkbaar of niet voor menselijk verbruik bestemd is en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 juni 2017 houdende organisatie van de controle en de interne audit inzake de begroting, de boekhouding en de administratieve en begrotingscontrole van de diensten van de Waalse Regering, de administratieve diensten met een zelfstandige boekhouding, de gewestelijke ondernemingen, de instellingen en de Ombudsdienst en de "Commission wallonne pour l'Energie" (Waalse Commissie voor Energie) van het Waalse Gewest ;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 9 mei 2022;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 30 mei 2023;

Gelet op de instemming van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 30 maart 2023;

Gelet op het rapport van 22 maart 2018 opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen ;

Gelet op het advies van de "Union des villes et des communes de Wallonie" van 13 oktober 2022;

Gelet op het advies van de Beleidsgroep Leefmilieu van 18 juli 2022;

Gelet op de adviezen van AQUAWAL van 28 juli 2022 en 10 maart 2023;

Gelet op het verzoek om adviesverlening binnen 30 dagen, gericht aan de Raad van State op 21 april 2023, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het gebrek aan adviesverlening binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de praktijk om voor menselijke consumptie bestemd water te leveren uit collectieve regenwatertanks zich in Wallonië aan het ontwikkelen is, dat deze praktijk nieuwe risico's voor de volksgezondheid met zich meebrengt en op dezelfde manier moet worden gecontroleerd als de levering van voor menselijke consumptie bestemd water uit een privé-waterwinning ;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. - Voorwerp

Artikel 1. Dit besluit strekt tot gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2020/2184 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2020 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water.

Hoofdstuk 2. - Wijzigingen in Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt

Art. 2. In artikel R.230, § 1, van het reglementair deel van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 13 juni 2014, worden, onder de punten 2° en 3° de woorden "31 maart" vervangen door de woorden "31 januari".

Art. 3. In artikel R. 233 van hetzelfde wetboek, laatst gewijzigd bij het besluit van 1 december 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 1. er wordt een punt 3° bis ingevoegd, luidend als volgt :

  "3° bis "samenstelling": de chemische samenstelling van een metaal, email, keramiek of ander anorganisch materiaal. » ;

 2. er wordt een punt 12° bis ingevoegd, luidend als volgt :

  "12° bis "gevaarlijk voorval": een gebeurtenis waardoor gevaren worden geïntroduceerd in het systeem dat voor menselijke consumptie bestemd water levert, of waardoor deze gevaren niet uit het systeem worden verwijderd. » ;

 3. er wordt een punt 21° ter ingevoegd, luidend als volgt :

  "21° ter "risico": voor het begrip van de bepalingen van deel III, titel I, hoofdstukken III en IV van dit Wetboek is risico een combinatie van de waarschijnlijkheid dat een gevaarlijke gebeurtenis zich voordoet en de ernst van de gevolgen, indien het gevaar en de gevaarlijke gebeurtenis zich voordoen in het systeem dat voor menselijke consumptie bestemd water levert. » ;

 4. er wordt een punt 22° bis ingevoegd, luidend als volgt :

  "22° bis "uitgangsstof": een stof die doelbewust wordt toegevoegd bij de productie van organische materialen of hulpstoffen voor materialen op basis van cement. » ;

 5. er wordt een punt 28° bis ingevoegd, luidend als volgt :

  "28° bis "winningsgebied": het gebied of hydrogeologisch gebied waar grond- of oppervlaktewater op een bepaald punt wordt afgenomen. ».

  Art. 4. In Deel III, titel I, van hetzelfde Wetboek, wordt een nieuw hoofdstuk 2bis, dat de artikelen R.251bis/1 tot R.251bis/8 omvat, ingevoegd, luidend als volgt:

  Hoofdstuk 2bis. - Beoordeling en beheer van risico's in verband met de winningsgebieden en het waterleversysteem

  Deel 1 - Beoordeling en beheer van risico's verbonden aan waterwingebieden bestemd voor menselijke consumptie

  R. 251bis/1. Deze afdeling is niet van toepassing op voor menselijke consumptie bestemd water dat uitgesloten is van het toepassingsgebied bedoeld in artikel D.182.

  R. 251bis/2. § 1. De beoordeling van risico's verbonden aan waterwingebieden bestemd voor menselijke consumptie omvat de volgende elementen:

  1° een karakterisering van de winningsgebieden, met inbegrip van :

  a) het inventariseren en in kaart brengen van winningsgebieden ;

  een kaartdocument met preventiezones en monitoringzones voor drinkwaterwingebieden;

  b) behalve wanneer de toegang tot deze gegevens beperkt is krachtens het decreet van 22 december 2010 betreffende de Waalse geografische informatie-infrastructuur, de geografische referenties van alle winningspunten in de winningsgebieden;

  c) een omschrijving van de bestemming van de bodems en afvloeiings- en aanvullingsprocessen in winningsgebieden;

  2° de identificatie van gevaren en gevaarlijke gebeurtenissen in de winningsgebieden en een beoordeling van de risico's die zij kunnen inhouden voor de kwaliteit van het voor menselijke consumptie bestemde water. Deze informatie heeft betrekking op alle risico's die de kwaliteit van het water kunnen aantasten, voor zover er een risico voor de volksgezondheid kan bestaan;

  3° een passende monitoring in oppervlaktewater of grondwater, of in beide watertypes, in winningsgebieden of in ongezuiverd water, van relevante parameters, stoffen of verontreinigende stoffen geselecteerd uit de volgende :

  a) de parameters in bijlage XXXI, delen A en B, of de aanvullende parameters die zijn vastgesteld krachtens artikel D. 183, § 1;

  b) de in artikel R. 43ter-4 en bijlage XIV, deel A, bedoelde grondwaterverontreinigende stoffen, alsmede verontreinigende stoffen en verontreinigingsindicatoren waarvoor krachtens bijlage XIV, deel B, drempelwaarden zijn vastgesteld;

  c) prioritaire stoffen en bepaalde andere verontreinigende stoffen van de bijlagen I en X bis ;

  d) verontreinigende stoffen die specifiek zijn voor stroomgebieden en die zijn geïdentificeerd als onderdeel van de monitoring van de watertoestand;

  e) andere verontreinigende stoffen die relevant zijn voor voor menselijke consumptie bestemd water, bepaald op basis van de overeenkomstig 2° verzamelde informatie;

  f) in de natuur voorkomende stoffen die een potentieel gevaar vormen voor de menselijke gezondheid door het gebruik van voor menselijke consumptie bestemd water;

  g) stoffen of verbindingen die zijn opgenomen in de toezichtlijst, opgesteld volgens artikel D. 188, § 5.

  De risicobeoordeling wordt uitgevoerd door de administratie. In de zin van dit artikel wordt onder "Bestuur" verstaan de Directie Grondwater van het Departement Leefmilieu en Water van de Waalse Overheidsdienst.

  Voor de karakterisering bedoeld in paragraaf 1, 1°, kan de Administratie gebruik maken van de informatie verzameld krachtens de artikelen D. 17 en D. 168.

  Met het oog op de identificatie van de gevaren en gevaarlijke gebeurtenissen bedoeld in paragraaf 1, 2°, kan de administratie een beroep doen op het effectenonderzoek inzake menselijke activiteiten uitgevoerd overeenkomstig artikel D. 17 en informatie over...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT