1 JUNI 2021. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de tweede plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars

Bij koninklijk besluit van 1 juni 2021 wordt mevrouw Deborah Dobson voor een termijn van zes jaar benoemd tot tweede plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars.

Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Binnen een termijn van zestig dagen vanaf deze bekendmaking kan een verzoekschrift tot nietigverklaring bij de Raad van State ingediend worden tegen deze beslissing. Het verzoekschrift moet, gedateerd en ondertekend, vergezeld worden van het vereiste aantal eensluidend verklaarde afschriften en van een afschrift van de bestreden beslissing en bevat:

• het opschrift 'verzoekschrift tot nietigverklaring' als het niet eveneens een vordering tot schorsing bevat;

de naam...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT