1 JUNI 2021. - Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 24 november 2017 tot benoeming van de leden van de Commissie voor het beheer van de betrekkingen van godsdienstmeesters en godsdienstleraars in het officieel gesubsidieerd onderwijs

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 10 maart 2006 houdende het statuut van de godsdienstmeesters en de godsdienstleraars, zoals gewijzigd, en inzonderheid op de artikelen 92 en 103;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 24 november 2017 tot benoeming van de leden van de Commissie voor het beheer van de betrekkingen van godsdienstmeesters en godsdienstleraars in het officieel gesubsidieerd onderwijs, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 september 2020 houdende delegatie van bevoegdheden en handtekeningen aan de ambtenaren-generaal en bepaalde andere personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, zoals gewijzigd, inzonderheid op artikel 78, § 1, 17° ;

Overwegende dat het noodzakelijk is leden die ontslag hebben genomen, te vervangen,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1, eerste streepje, van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 24 november 2017 tot benoeming van de leden van de Commissie voor het beheer van de betrekkingen van godsdienstmeesters en godsdienstleraars in het officieel gesubsidieerd onderwijs, zoals gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

- de woorden "de heer Jorge ROZADA y ORDIZ" worden vervangen door de woorden "mevrouw Isabelle BLOCRY",

- de woorden "mevrouw Nancy MASSART" worden vervangen door de woorden "mevrouw Florence DEMOULIN",

- de woorden "mevrouw Corinne KLEPPER" worden vervangen door de woorden "mevrouw Isabelle DENYS",

- de woorden "mevrouw Monique CLARYS" worden vervangen door de woorden "mevrouw Suzanne COLLET",

- de woorden "Mevrouw Isabelle BLOCRY" worden vervangen door de woorden " ",

- de woorden "Mevrouw Sophie MELON" worden vervangen door de woorden " ",

- de woorden "de heer Jean-Paul DESCHOUWER" worden vervangen door de woorden " ".

Art. 2. In het eerste streepje van artikel 2 van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 24 november 2017 tot benoeming van de leden van de Commissie voor het beheer van de betrekkingen van godsdienstmeesters en godsdienstleraars in het officieel gesubsidieerd onderwijs, zoals gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

- de woorden "de heer Jorge ROZADA y ORDIZ" worden vervangen door de woorden "mevrouw Isabelle BLOCRY",

- de woorden "mevrouw Nancy MASSART" worden vervangen door de woorden "mevrouw Florence DEMOULIN",

- de woorden "mevrouw Corinne KLEPPER" worden vervangen door de woorden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT