1 JUNI 2021 - Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra

De regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 31 januari 2002 tot vaststelling van het statuut van de leden van het gesubsidieerd technisch personeel van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra, zoals gewijzigd, inzonderheid op artikel 67, § 1;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 3 september 2020 houdende delegatie van bevoegdheden en handtekeningen aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 78, § 1, 17° ;

Overwegende dat het noodzakelijk is leden die ontslag hebben genomen, te vervangen;

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1, eerste streepje, van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra, zoals gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

- de woorden "De heer Marc VERDEBOUT" worden vervangen door de woorden "Mevrouw Angeline ALAIMO",

- de woorden "de heer Mario DETHIER" worden vervangen door de woorden "de heer Julien THONNARD",

- de woorden "de heer...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT