1 JULI 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 23 december 2021 tot het nemen van dringende steunmaatregelen voor de jeugdsector naar aanleiding van de COVID-19-pandemie

Rechtsgrond

Dit besluit is gebaseerd op:

- Het decreet van 23 december 2021 tot het nemen van dringende steunmaatregelen voor de jeugdsector naar aanleiding van de COVID-19-pandemie, artikel 3, § 1, tweede lid, § 2, eerste zin, en § 3, eerste en derde lid.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 1 april 2022.

- De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media heeft advies gegeven op 15 april 2022.

- De Vlaamse Jeugdraad heeft advies gegeven op 12 april 2022.

- De Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens heeft advies nr. 2022/036 gegeven op 19 april 2022.

- De Raad van State heeft advies 71.511/3 gegeven op 14 juni 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief:

- De jeugdorganisaties worden geconfronteerd met beperkingen wegens de maatregelen om de verspreiding van de vierde golf van de COVID-19-pandemie te beperken. Daarom is bijkomende financiële steun noodzakelijk.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:

 1. administratie: het Departement Cultuur, Jeugd en Media, vermeld in artikel 24, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie;

 2. begroting 2021: de begroting voor het jaar 2021, die het bestuursorgaan van de doelgroeporganisatie uiterlijk op 30 september 2021 heeft goedgekeurd;

 3. berekende financieringsbehoefte: het subsidiebedrag dat de administratie op basis van de aangeleverde informatie berekent en dat een doelgroeporganisatie kan helpen om:

  1. in het jaar 2021 een resultaat te boeken dat nul is, of een nettoverlies dat kleiner is dan begroot in de begroting 2021;

  2. in de periode van 1 januari 2022 tot en met 28 januari 2022 een geschat nettoverlies gedeeltelijk of volledig te compenseren;

 4. decreet van 20 januari 2012: het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid;

 5. decreet van 22 december 2017: het decreet van 22 december 2017 houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen;

 6. doelgroeporganisatie: een organisatie die voldoet aan al de voorwaarden, vermeld in artikel 2;

 7. jaarrekening 2021: de resultatenrekening en de balans voor het jaar 2021 die de algemene vergadering van de organisatie uiterlijk op 31 maart 2022 heeft goedgekeurd;

 8. nettoverlies: het negatieve verschil tussen alle opbrengsten en alle kosten in de resultatenrekening van de jaarrekening van een organisatie voor resultaatsverwerking;

 9. steunmaatregelen COVID-19:

  1. alle vormen van Europese, federale, gewestelijke, gemeenschaps- of lokale maatregelen die zijn bedoeld om de overlevingskans van een organisatie tijdens de periode van verbod op of beperking van publieke activiteiten te verhogen;

  2. vergoedingen uit overeenkomsten die het schrappen van publieke activiteiten verzekeren.

  HOOFDSTUK 2. - Bijkomende steunmaatregel

  Art. 2. Dit besluit is van toepassing op organisaties die aan al de volgende voorwaarden voldoen:

 10. ze bevinden zich niet in ontbinding, vereffening of faillissement;

 11. bij het sluiten van het boekjaar 2020 is de som van de rekeningen 10 (fondsen van de vereniging), 12 (herwaarderingsmeerwaarden), 13 (bestemde fondsen), 14 (overgedragen resultaat) en 15 (kapitaalsubsidies) op de balans positief;

 12. ze krijgen een werkingssubsidie op basis van de volgende bepalingen:

  1. artikel 9, 10 of 11 van het decreet van 20 januari 2012;

  2. artikel 4, 5 of 6 van het decreet van 22 december 2017;

 13. ze hebben in de jaarrekening 2021 een nettoverlies geboekt.

  Art. 3. Het subsidiebedrag dat op basis van dit besluit wordt toegekend, wordt gebruikt voor de opdrachten, vermeld in de volgende bepalingen:

 14. artikel 9, § 1, artikel 10, § 1, en artikel 11, § 1 van het decreet van 20 januari 2012;

 15. artikel 4, § 2, artikel 5, § 1, en artikel 6, § 1, van het decreet van 22 december 2017.

  Art. 4. Elke doelgroeporganisatie kan een subsidieaanvraag indienen.

  Art. 5. De webtoepassing, vermeld in artikel 3, § 2, van het decreet van 23 december 2021 tot het nemen van dringende steunmaatregelen voor de jeugdsector naar aanleiding van de COVID-19-pandemie, bevat instructies om die webtoepassing te kunnen gebruiken en bepaalt welke gegevens worden ingevuld en welke bijlagen worden opgeladen. De webtoepassing biedt ten minste al de volgende waarborgen:

 16. het tijdstip van verzending, opvraging of aflevering van informatie wordt geregistreerd en is raadpleegbaar voor de aanvrager of de begunstigde van een subsidie;

 17. een authenticatie en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT