1 JULI 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de 10 uitzonderlijke bijkomende verlofdagen voor de 'CAP' in het Waalse Gewest (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de 10 uitzonderlijke bijkomende verlofdagen voor de "CAP" in het Waalse Gewest.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 juli 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap

Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2020

10 uitzonderlijke bijkomende verlofdagen voor de "CAP" in het Waalse Gewest

(Overeenkomst geregistreerd op 23 februari 2021 onder het nummer 163423/CO/327.03)

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) wordt gesloten in de context van de gezondheidscrisis naar aanleiding van het coronavirus om tegemoet te komen aan de sociale nood voor de stagiairs met een speciale leerovereenkomst die financieel zijn getroffen.

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is uitsluitend van toepassing op de werkgevers en de stagiairs met een speciale leerovereenkomst (CAP) van de beschutte werkplaatsen erkend door het AViQ, en die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, met uitzondering van de beschutte werkplaatsen gevestigd in de Duitstalige Gemeenschap.

Onder "stagiairs met een CAP" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke stagiairs, tewerkgesteld in het kader van een speciale leerovereenkomst (CAP), bedoeld in afdeling 3 van hoofdstuk V van titel IX van het Waals regelgevend Wetboek van sociale actie en gezondheid.

HOOFDSTUK II. - Toekenning van extra verlofdagen

Art. 2. Krijgen 10 extra verlofdagen betaald...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT