1 JULI 2020. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2016 betreffende het sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de werknemers van de binnenscheepvaart (1)

 
GRATIS UITTREKSEL

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2016 betreffende het sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de werknemers van de binnenscheepvaart.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 juli 2020.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

N. MUYLLE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de binnenscheepvaart

Collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2019

Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2016 betreffende het sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de werknemers van de binnenscheepvaart (Overeenkomst geregistreerd op 5 maart 2020 onder het nummer 157488/CO/139)

Artikel 1. Toepassingsgebied

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart ressorteren.

Art. 2. Toevoeging van een artikel 1bis in de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2016 (uitsluiting van bepaalde werknemers)

Aan artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2016 (registratienummer : 136290) wordt volgend...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT