1 JULI 2020. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot de risicogroepen (1)

 
GRATIS UITTREKSEL

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot de risicogroepen.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 juli 2020.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

N. MUYLLE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten

Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2020

Tewerkstelling van personen behorend tot de risicogroepen (Overeenkomst geregistreerd op 5 maart 2020 onder het nummer 157503/CO/317)

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten.

Onder "werknemer" wordt verstaan : zowel de mannelijke als de vrouwelijke werknemer.

Art. 2. Partijen gaan erover akkoord een speciale inspanning te leveren voor de tewerkstelling van laaggeschoolden in uitvoering van artikelen 189 tot 191 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen, en van het koninklijk besluit van 19 februari 2013 tot uitvoering van artikel 189, lid 4 van deze zelfde wet.

De huidige overeenkomst houdt eveneens rekening met de bepalingen van de wet van 24 december 1999 (Belgisch Staatblad van 27 januari 2000) met betrekking tot de aanwerving van jongeren.

In het kader van de algemene opleiding van de jongeren en de risicogroepen beschreven in de huidige overeenkomst, verwijzen wij naar de wettelijk verplichte opleidingen opgelegd aan de personen werkzaam in de sector evenals naar de verscheidene akkoorden afgesloten door de opleidingsinstellingen erkend binnen de sector met de regionale vormingsdiensten.

Art. 3. § 1. Voor wat betreft de verplichtingen inzake de aanwerving van jongeren zal de inspanning...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT