1 JULI 2020. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor de autobussen en autocars (1)

 
GRATIS UITTREKSEL

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor de autobussen en autocars.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 juli 2020.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

N. MUYLLE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren

Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2019

Pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor de autobussen en autocars (Overeenkomst geregistreerd op 4 februari 2020 onder het nummer 156781/CO/322)

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2019 betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten en beoogt de uitzendkrachten ter beschikking gesteld van gebruikers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars (P.S.C. 140.01), hierna "gebruiker" genoemd.

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op :

  1. de uitzendbureaus, bedoeld bij artikel 7, 1° van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers;

  2. de uitzendkrachten, bedoeld bij artikel 7, 3° van genoemde wet van 24 juli 1987, die door deze uitzendbureaus ter beschikking worden gesteld.

Art. 2. In toepassing van artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2019 betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten, verbinden de uitzendbureaus zich er toe een pensioenpremie te betalen aan de uitzendkrachten ter...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT