1 JULI 2016. - Programmawet(1)

 
GRATIS UITTREKSEL

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

TITEL 1. - Algemene bepaling

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

TITEL 2. - Sociale bepalingen

HOOFDSTUK 1. - Sociale Zaken

Afdeling 1. - Financiering

Onderafdeling 1. - Vermindering van de alternatieve financiering 2016

Art. 2. In artikel 66 van de programmawet van 2 januari 2001, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 december 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 1. in paragraaf 3nonies, 1°, worden de woorden "verminderd met 5 048 666 duizend euro" vervangen door de woorden "verminderd met 4 850 131 duizend euro".

 2. in paragraaf 3nonies, 2°, worden de woorden "verminderd met 222 991 duizend euro" vervangen door de woorden "verminderd met 214 222 duizend euro".

  Onderafdeling 2. - Financiering van de gezondheidszorg

  Art. 3. In artikel 24, § 1bis, dertiende lid, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 december 2015, worden de woorden "vastgesteld op 19 925 021 duizend euro." vervangen door de woorden "vastgesteld op 19 821 516 duizend euro.".

  Art. 4. Artikel 24, § 1quinquies, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, ingevoegd bij de wet van 26 maart 2007, wordt aangevuld met een lid, luidende :

  "Het vorige lid is niet van toepassing voor de begrotingsoefening 2016.".

  Art. 5. In artikel 6, § 1bis, achttiende lid, van het koninklijk besluit van 18 november 1996 strekkende tot invoering van een globaal financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen, met toepassing van hoofdstuk I van titel VI van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 december 2015, worden de woorden "vastgesteld op 1 970 290 duizend euro." vervangen door de woorden "vastgesteld op 1 960 055 duizend euro.".

  Art. 6. Artikel 6, § 1quinquies, van het koninklijk besluit van 18 november 1996 strekkende tot invoering van een globaal financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen, met toepassing van hoofdstuk I van titel VI van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, ingevoegd bij de wet van 26 maart 2007, wordt aangevuld met een lid, luidende :

  "De verhogingen bedoeld in de voorgaande leden zijn niet van toepassing voor de begrotingsoefening 2016.".

  Onderafdeling 3. - Inwerkingtreding

  Art. 7. Deze afdeling heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016.

  Afdeling 2. - Wijzigingen van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

  Onderafdeling 1. - Gerichte herbeoordeling

  Art. 8. In artikel 82 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 3. in het eerste lid, 1°, worden de woorden "bij artikel 94" vervangen door de woorden "in de artikelen 90, tweede lid, en 94";

 4. in het tweede lid worden de woorden "de staat van invaliditeit" vervangen door de woorden "de staat van arbeidsongeschiktheid in uitvoering van het eerste lid, 1° ".

  Art. 9. In artikel 90 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 december 2013 houdende dringende diverse bepalingen inzake sociale wetgeving, wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, luidende :

  "De Geneeskundige Raad voor invaliditeit kan echter, vanaf de eerste dag van de zevende maand van het tijdvak van primaire ongeschiktheid, het einde van de arbeidsongeschiktheid vaststellen. In dat geval geeft hij van zijn beslissing kennis onder de voorwaarden en binnen de termijnen door de Koning vastgesteld.".

  Art. 10. De artikelen 8 en 9 treden in werking op 1 juli 2016.

  Onderafdeling 2. - Terugvordering van kennelijk onbetwiste en niet-verschuldigde bedragen

  Art. 11. Artikel 164 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid van 10 april 2014, wordt aangevuld met het volgende lid :

  "De Koning bepaalt de modaliteiten van de terugvordering van de prestaties, waarvan het onverschuldigd karakter het gevolg is van het overlijden van de sociaal verzekerde, bij de financiële instelling waar de rekening geopend is op dewelke de prestaties worden betaald.".

  HOOFDSTUK 2. - Zelfstandigen

  Afdeling 1. - Administratieve geldboeten in de regeling voor zelfstandigen

  Onderafdeling 1. - Wijzigingen van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen

  Art. 12. In artikel 15, § 1, derde lid, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 december 2009, worden de woorden "de door deze laatste verschuldigde bijdragen" vervangen door de woorden "de door deze laatste verschuldigde bijdragen en administratieve geldboeten, bedoeld in artikel 17bis".

  Art. 13. In artikel 16 van hetzelfde koninklijk besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 5. in § 1, vervangen bij het koninklijk besluit van 3 december 1984, worden de woorden "en van de administratieve geldboeten, bedoeld in artikel 17bis" ingevoegd tussen de woorden "bijdragen" en ", zo nodig".

 6. in § 2, vervangen door de wet van 22 november 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 7. tussen het tweede en het derde lid wordt een lid ingevoegd, luidende :

  "De invordering van de administratieve geldboete, bedoeld in artikel 17bis, verjaart na vijf jaar, te rekenen vanaf de dag waarop er geen beroep meer kan worden aangetekend tegen de beslissing van de bevoegde administratie tot het opleggen van een administratieve geldboete.";

 8. in het vroegere derde lid, dat het vierde lid wordt, wordt de bepaling onder 2° vervangen als volgt :

  "2° met een aangetekende brief waarbij het organisme, dat belast is met de invordering, de door de betrokkene verschuldigde bijdragen of administratieve geldboeten vordert;";

 9. in het vroegere vierde lid, dat het vijfde lid wordt, worden de woorden "of van de administratieve geldboeten" ingevoegd tussen de woorden "van de bijdragen" en de woorden "die verschuldigd zijn".

 10. in § 3, laatst gewijzigd bij de wet van 22 november 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 11. het eerste lid wordt vervangen als volgt :

  "De vorderingen tot terugbetaling van ten onrechte betaalde bijdragen of administratieve geldboeten, bedoeld in artikel 17bis, verjaren na vijf jaar te rekenen vanaf de 1ste januari van het jaar dat volgt op datgene waarin de onverschuldigde bijdragen of administratieve geldboeten werden betaald.";

 12. het derde lid wordt aangevuld met de bepaling onder 3°, luidende :

  "3° met een aangetekende brief door de betrokkene gericht aan het organisme dat de administratieve geldboete heeft geïnd en waarbij hij de terugbetaling van de ten onrechte betaalde administratieve geldboete vordert.".

  Art. 14. In artikel 17bis van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij de wet van 23 december 2009 en gewijzigd bij de wetten van 27 december 2012 en 10 augustus 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 13. paragraaf 1bis wordt vervangen als volgt :

  " § 1bis. Loopt een administratieve geldboete op gelijk aan tweemaal het bedrag van de voorlopige kwartaalbijdrage bedoeld in artikel 13bis, § 2, 1°, a), elke persoon die een attest van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen vraagt om een verblijfstitel van langer dan 3 maanden te bekomen en voor wie wordt vastgesteld door een bevoegd ambtenaar van het Rijksinstituut voor sociale verzekeringen der zelfstandigen of door een persoon bedoeld in artikel 23bis, dat hij zich bij dat fonds heeft aangesloten zonder een beroepsactiviteit aan te vatten.

  Zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van die administratieve geldboete :

 14. de natuurlijke persoon die valselijk verklaard heeft door de pleger van de inbreuk geholpen te worden, in de zin van artikel 6;

 15. de rechtspersoon die valselijk verklaard heeft dat de pleger van de inbreuk in zijn schoot een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent als werkend vennoot of als mandataris.";

 16. in het vijfde lid van paragraaf 2 worden de woorden "één jaar" vervangen door de woorden "vijf jaar";

 17. in het zesde lid van paragraaf 2 worden de woorden "één jaar" vervangen door de woorden "vijf jaar".

  Art. 15. In artikel 17ter van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij de wet van 23 december 2009 en gewijzigd bij de wetten van 27 december 2012 en 16 december 2015, wordt tussen het zesde en het zevende lid een lid ingevoegd, luidende :

  "Vanaf de datum waarop het fonds een administratieve geldboete vordert, wordt elke daaropvolgende betaling, in afwijking van de artikelen 1253 en 1256 van het Burgerlijk Wetboek, prioritair door het betrokken fonds aangewend voor de betaling van die administratieve geldboete.".

  Art. 16. In hetzelfde koninklijk besluit wordt een artikel 17quinquies ingevoegd, luidende :

  "Art. 17quinquies. De administratieve geldboete, bedoeld in artikel 17bis, kan niet meer opgelegd worden vijf jaar na de feiten.

  De daden van onderzoek of van vervolging, met inbegrip van de kennisgeving van de mogelijkheid tot het opleggen van de administratieve geldboete, waarbij betrokkene uitgenodigd werd zijn verweermiddelen in te dienen, verricht binnen de in het eerste lid gestelde termijn, stuiten evenwel de loop ervan. Met die daden vangt een nieuwe termijn van gelijke duur aan, zelfs ten aanzien van personen die daarbij niet betrokken waren.".

  Onderafdeling 2. - Wijziging...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT