1 FEBRUARI 2023. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van het Algemeen Beheerscomité van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag

Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie,

Gelet op de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag, artikelen 9, §§ 4 en 8, en 10;

Gelet op de voorgedragen kandidaten door een representatieve organisatie van verzekeringsinstellingen;

Op voordracht van de leden van het Verenigd College, bevoegd voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Eervol ontslag uit zijn mandaat van plaatsvervangend lid van het Algemeen Beheerscomité van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag wordt verleend aan de heer PERL, François.

Art. 2. De heer FRET, Bram wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van het Algemeen Beheerscomité van de voornoemde Dienst, in de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT