1 FEBRUARI 2023. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijzigingen aan het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 31 januari 2019 tot benoeming van de leden en de Voorzitter van de Raad voor gebruikers van elektriciteit en gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gezien de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, artikel 33, § 1 en § 3;

Gezien de ordonnantie van 27 april 1995 houdende invoering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesorganen;

Gezien het besluit van 31 januari 2019 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot benoeming van de leden en de Voorzitter van de Raad voor gebruikers van elektriciteit en gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Op de voordracht van de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 2, § 1, 1° van het besluit van 31 januari 2019 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot benoeming van de leden en de Voorzitter van de Raad voor gebruikers van elektriciteit en gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de naam van "Victoria Whitelaw" van Brupartners door de naam van "Silvia Dogà" vervangen.

Art. 2. In artikel 2, § 1, 3° van het besluit van 31 januari 2019 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van de elektriciteits- en gasgebruikers in het Brussels Hoofdstedelijk...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT