1 FEBRUARI 2022. - Besluit van de leidend ambtenaar tot aanstelling van met het toezicht belaste personeelsleden bij Leefmilieu Brussel

De leidend ambtenaar,

Gelet op het Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid, inzonderheid op artikel 5,

Besluit :

Artikel 1. De personeelsleden van Leefmilieu Brussel die hierna worden aangesteld, vervullen de functie van met het toezicht belast personeelslid in de zin van artikel 3, § 1, 8°, van het Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid, sinds 1 februari 2022:

• DE BLESER Mike

• VAN DEN HEEDE Jérémy

• PECHEVSKY Fili...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT