1 DECEMBER 2023. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques en met het oog op de hervorming van de financiering van de dienstenchequebedrijven en de regeling van de kostprijs van de dienstencheques voor de gebruikers

De Waalse Regering,Gelet op de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van de buurtdiensten en -banen, artikel 2, § 2, derde lid, en artikel 4, eerste lid, 2° ;Gelet op het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques;Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 22 mei 2023;Gelet op het akkoord van de minister van Begroting, dat op 4 juli 2023 werd gegeven;Gelet op het verslag van 19 juni 2023, opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 tot uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties van Peking in september 1995 en tot integratie van de genderdimensie in alle gewestelijke beleidslijnen;Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Waalse Dienst voor Beroepsopleiding en Tewerkstelling, gegeven op 25 september 2023;Gelet op de adviesaanvraag aan de Raad van State binnen een termijn van 30 aantal dagen, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;Overwegende dat de adviesaanvraag is ingeschreven op 16 november 2023 op de rol van de afdeling Wetgeving van de Raad van State onder het nummer 74.752/4;Gelet op de beslissing van de afdeling Wetgeving van 16 november 2023 om binnen de gevraagde termijn geen advies te verlenen, met toepassing van artikel 84, § 5, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;Gelet op advies nr. 1552 van de Economische, Sociale en Milieuraad van Wallonië, gegeven op 11 september 2023;Op voorstel van de Minister van Werk;Na beraadslaging,Besluit : Artikel 1. In artikel 2quater, § 4, van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, laatst gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 9 november 2022, worden volgende wijzigingen aangebracht:1° in het eerste lid wordt 4° vervangen door wat volgt:"4° de onderneming beperkt de risico's voor de werknemer door:a) geen werk te laten uitvoeren in een omgeving met onaanvaardbare gevaren of risico's;b) geen werk te laten uitvoeren in een omgeving waar de werknemer het risico loopt het slachtoffer te worden van misbruik of discriminerende behandeling;c) de risicoanalyse uit te voeren bedoeld in artikel I.2-2 en volgende van de Codex over het welzijn op het werk;d) de maatregelen (na te leven) in acht te nemen met betrekking tot de controle van de gezondheid van de werknemers bedoeld in de artikelen I.4-1 en volgende van de Codex over het welzijn op het werk.";2° in het eerste lid, 8° worden de woorden "bedoeld in artikel 3, § 1, tweede lid" opgeheven;3° het eerste lid worden aangevuld met de punten 22°, 23° en 24° , die luiden als volgt:"22° de erkende onderneming int de dienstencheque alleen als vergoeding van de gebruiker voor het verlenen van huishoudelijke hulp aan huis, onverminderd, in voorkomend geval, de kosten bedoeld in artikel XIX.4 van het Wetboek van economisch recht ten laste van de gebruiker;23° de erkende onderneming koppelt (de terbeschikkingstelling) het aanbod inzake huishoudelijke hulp die wordt betaald door middel van dienstencheques niet aan de verwerving van andere goederen of diensten;24° onverminderd bepalingen die gunstiger zijn voor de werknemer draagt de erkende onderneming voor de werknemers die in een vestigingseenheid in het Waals Gewest zijn tewerkgesteld met een...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT