1 DECEMBER 2021. - Ministerieel besluit tot erkenning van tien vennootschappen als landbouwonderneming en tot schrapping van deze tien vennootschappen uit de lijst van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als landbouwonderneming bedoeld in bijlage 2 van het ministerieel besluit van 27 augustus 2019 houdende de lijsten van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming of als landbouwonderneming

De Minister van Economie,

Gelet op het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, artikel 8:2;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming, artikel 2, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot uitvoering van artikel 42, § 4, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen inzake het vermoeden van erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming, de artikelen 6, § 1, 1°, en 7;

Overwegende dat de vennootschappen VAN GORP BART, FILIP VAN GORP, VAN DEN BORRE, VANLEEUW-SCHOUBBEN FRUIT, KLOKHOFSTEDE FOCQUAERT, OOMS, WEEHAGEN, BURGGRAEVE, LUYSSEN-DESMET en VAN HOLLE opgenomen zijn in de lijst van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als landbouwonderneming bedoeld in bijlage 2 van het ministerieel besluit van 27 augustus 2019 houdende de lijsten van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming of als landbouwonderneming;

Overwegende het ministerieel besluit van 27 augustus 2019 houdende de lijsten van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming of als landbouwonderneming,

Besluit :

Artikel 1. Worden erkend als landbouwonderneming voor onbepaalde duur, met ingang van 1 november 2021, de volgende vennootschappen:

VAN GORP BART CommV

Ondernemingsnummer: 0893.915.079

TOLOVAR CommV

Ondernemingsnummer: 0895.533.494

VAN DEN BORRE VOF

Ondernemingsnummer: 0459.278.667

JUWEL FRUIT CommV

Ondernemingsnummer: 0504.863.125

KLOKHOFSTEDE FOCQUAERT CommV

Ondernemingsnummer: 0627.838.438

Art. 2. Worden erkend als landbouwonderneming voor onbepaalde duur, met ingang van 1 december 2021, de volgende vennootschappen:

STAPELHEIDE CommV

Ondernemingsnummer: 0439.037.143

WEEHAGEN CommV

Ondernemingsnummer: 0898.646.107

BURGGRAEVE CommV

Ondernemingsnummer: 0697.703.875

GAPAARDHOEVE BV

Ondernemingsnummer: 0439.579.749

VAN HOLLE S & J CommV

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT