1 AUGUSTUS 2015. - Besluit van de waarnemend secretaris-generaal van het departement Financiën en Begroting tot wijziging van het besluit van de secretaris-generaal van het departement Financiën en Begroting tot subdelegatie van sommige bevoegdheden inzake algemene werking aan personeelsleden van het departement Financiën en Begroting en tot werking van het operationeel comité inzake kas- en schuldbeheer van de Vlaamse Gemeenschap

 
GRATIS UITTREKSEL

DE WAARNEMEND SECRETARIS-GENERAAL VAN HET DEPARTEMENT FINANCIEN EN BEGROTING,

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006 en 5 september 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, artikel 5 en 19, § 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, artikel I 3 en II 12 § 2, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007, artikel III 16, § 1, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007 en 23 mei 2008, artikel X 6, § 1, artikel X 23, § 3, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007 en artikel X 81;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 tot operationalisering van het beleidsdomein Financiën en Begroting;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 juni 2006 houdende de delegatie van sommige bevoegdheden inzake financiën en begroting aan de leidend ambtenaren van het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 juni 2009 betreffende delegatiebesluit in uitvoering van het decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 en het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitgifte van schuldbewijzen;

Besluit :

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op het departement Financiën en Begroting.

Art. 2. In artikel 2 van het besluit van de secretaris-generaal van het departement Financiën en Begroting van 7 mei 2014 tot subdelegatie van sommige bevoegdheden inzake algemene werking aan personeelsleden van het departement Financiën en Begroting en tot werking van het operationeel comité inzake kas- en schuldbeheer van de Vlaamse Gemeenschap wordt punt 7° vervangen door wat volgt:

"7° CFO : cashpooling van financiële rekeningen bij een financiële instelling, en beleggingen, zoals bepaald in artikel 24 van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003;";

Art. 3. In artikel 2, 8°, van het besluit van de secretaris-generaal van het departement Financiën en Begroting van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT