1 APRIL 2022. - Koninklijk besluit tot benoeming van de Voorzitter en de Ondervoorzitter van de Commissie voor de overheidsopdrachten

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 37;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 maart 1998 tot inrichting van de Commissie voor de overheidsopdrachten, de artikelen 4, § 1, 1° en 5, vervangen bij het koninklijk besluit van 18 september 2018;

Op de voordracht van de Eerste Minister,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Eervol ontslag wordt verleend aan mevrouw F. Dechamps uit haar mandaat van voorzitster van de Commissie voor de overheidsopdrachten.

Art. 2. Wordt benoemd tot voorzitter van de Commissie voor de overheidsopdrachten, de heer B. Heuninckx, kolonel van het vliegwezen, stafbrevethouder.

Art. 3. Wordt benoemd tot ondervoorzitter van de Commissie voor de overheidsopdrachten, de heer F. Verkin, adviseur...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT