1 APRIL 2021. - Decreet betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding aan verenigingen zonder winstoogmerk die een economische activiteit uitoefenen in het kader van de COVID-19-crisis (1)

 
GRATIS UITTREKSEL

Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder:

 1. de vereniging zonder winstoogmerk : de vereniging zonder winstoogmerk bedoeld in Boek 9 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen :

  1. die aan de btw onderworpen is;

  2. die ten minste één persoon met een arbeidsovereenkomst tewerkstelt;

  3. die minder dan 250 voltijdequivalenten in dienst heeft met een arbeidsovereenkomst;

  4. die een economische activiteit uitoefent, namelijk het aanbieden van goederen of diensten op een bepaalde markt;

  5. waarvan de financiering uit publieke bronnen niet meer dan 50% bedraagt, met uitzondering van werkgelegenheidssteun, op basis van de goedgekeurde rekeningen voor 2019;

 2. NACE-BEL-code: de activiteitennomenclatuur uitgewerkt door het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NACE-BEL 2008) in ééngemaakt Europees verband, opgelegd bij Verordening (EEG) nr. 3037/90 van 9 oktober 1990 van de Raad betreffende de statistieke nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 761/93 van de Commissie van 24 maart 1993, bij Verordening (EG) nr. 29/2002 van 19 december 2001, bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europese Parlement en van de Raad van 29 september 2003 en bij Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het Europese Parlement en van de Raad van 20 december 2006;

 3. webplatform: de webtoepassing bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 6°, van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille;

 4. het personeelsbestand: het gemiddeld aantal werknemers, in 2019 tewerkgesteld via een arbeidsovereenkomst in de gezamenlijke bedrijfszetels van de vereniging zonder winstoogmerk die overeenstemmen met de arbeidseenheden (JAE), berekend op grond van de multifunctionele aangiften bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor de vier kwartalen van 2019.

  Art. 2. De in de artikelen 4 en 5 bedoelde aanvullende vergoeding wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun, hierna Verordening 1407/2013 genoemd.

  Art. 3. Om voor de in de artikelen 4 en 5 bedoelde aanvullende vergoeding in aanmerking te komen, moet de vereniging zonder winstoogmerk zich houden aan de wettelijke bepalingen die gelden voor de uitoefening van haar activiteiten en aan de fiscale, sociale en milieuwet- en regelgeving.

  Art. 4. De Regering kent volgens de door haar bepaalde nadere regels een aanvullende vergoeding toe aan de vereniging zonder winstoogmerk die in het Waalse...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT