Arrest nr. 2005/AR/1970 van Hof van Beroep, Gent, 29 mei 2009

Datum uitspraak:29 mei 2009
Uitgevende instantie::Gent
 
GRATIS UITTREKSEL

Hof van beroep

te Gent

9e kamer

________

terechtzitting

van

29-05-2009

na tussenarrest

29.06.2007

2005/AR/1970

in de zaak van:

D. L., ,

wonende te ,

met ondernemingsnummer ,

appellant van het bestreden vonnis van 18 april 2005 van de enige kamer van de rechtbank van koophandel te Ieper,

hebbende als raadsman mr. LOMBAERTS Piet, advocaat te 8530 HARELBEKE, Kortrijksesteenweg 387

tegen:

 1. SIMOEN & VERMEULEN N.V.,

  met maatschappelijke zetel te 8970 POPERINGE, Gasthuisstraat 15-21,

  met ondernemingsnummer 040.12.062,

  geïntimeerde,

  hebbende als raadsman mr. BOEDTS Herman, advocaat te 8970 POPERINGE, Burgemeester Bertenplein 31

 2. V. D., ,

  wonende te ,

  geïntimeerde,

  hebbende als raadsman mr. VANDAELE Ann, advocaat te 8900 IEPER, Slachthuisstraat 60

  velt het Hof het volgend arrest:

  Het hof, anders samengesteld, voor wie de debatten en conclusies werden hernomen, heeft de partijen opnieuw gehoord in hun middelen en conclusies bij monde van hun respectieve raadslieden en in het Nederlands.

  De regelmatig neergelegde stukken werden ingezien.

  1.1. Het hof verwijst vooreerst naar zijn tussenarrest van 29 juni 2007 en benoemt thans de respectieve partijen op dezelfde wijze als in dat tussenarrest.

  In dit tussenarrest werden alle belanghebbende feitelijke en juridische antecedenten (vorderingen verweermiddelen, genomen beslissingen) tot op dat ogenblik reeds uiteengezet.

  Voorafgaandelijk wijst het hof met betrekking tot dit tussenarrest van 29 juni 2007 op de (beschouwd in de context van de zaak) hiernavolgende evidente materiële vergetelheid- en onnauwkeurigheden:

  - in punt 1.1., 3e § van het tussenarrest dient er gelezen als dat de aanvraag (tot het bekomen van de stedenbouwkundige vergunning) werd neergelegd op 26 september 2001 op de technische dienst van de gemeente Heuvelland (het woordje ‘aanvraag' ontbreekt);

  - in punt 1.2 spreekt het voor zich dat de dagvaarding in kort geding die bouwheer D. op 27 februari 2002 liet betekenen strekte tot de aanstelling van een gerechtsdeskundige (en niet van een gerechtsdeurwaarder, zoals trouwens ook blijkt uit de dagvaarding in kwestie, stuk 3/D.)

  - in de beoordeling onder punt 2.1., 2e §, 2e zin dient gelezen als dat uit art. 6 (van de architectenwet van 20 februari 1939) wordt afgeleid dat de architect (i.p.v. de aannemer) met wie de bouwheer contracteert en op wie door de bouwheer een beroep wordt gedaan, zich met een afdoende mate van onafhankelijkheid tegenover de aannemer dient op te stellen en omgekeerd.

  In het voormelde tussenarrest van 29 juni 2007 heeft het hof:

  - het hoger en incidenteel beroep toelaatbaar verklaard;

  - het hoger beroep reeds in die mate gegrond verklaard dat de aanneming- en architectenovereenkomst beide nietig verklaard worden;

  - alvorens verder in enige mate te beslissen over het anders- of meer gevorderde, de debatten ambtshalve heropend opdat de partijen aan de hand van over te leggen stukken eerst nader concluderen over de gevolgen van deze nietigverklaring van de architecten- en aannemingovereenkomst.

  1.2. Na het tussenarrest van 29 juni 2007 vordert bouwheer D. thans (enigszins samengevat) aan het hof om:

  - het hoger beroep tegen het vonnis van18 april 2005 van de enige kamer van de rechtbank van koophandel te Ieper (dat zijn verzet tegen het verstekvonnis van 1 september 2003 ontvankelijk verklaarde maar afwees als ongegrond) gegrond te verklaren, dienvolgens het bestreden vonnis van 18 april 2005 teniet te doen en opnieuw recht doende:

  - zijn verzet tegen het verstekvonnis van 1 september 2003 ontvankelijk en gegrond te verklaren en dit verstekvonnis teniet te doen en de oorspronkelijke vordering in betaling van aannemer SIMOEN & VERMEULEN als ongegrond af te wijzen;

  - de tegeneis van V. af te wijzen als ongegrond;

  - bij wijze van voorlopige maatregel en alvorens recht te doen ten gronde een gerechtsdeskundige burgerlijk ingenieur aan te stellen met opdracht:

  - de werken...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT