Décision judiciaire de Raad van State, 3 novembre 2008

Date de Résolution 3 novembre 2008
JuridictionCassatie
Nature Beschikking

Uit de artt. 32 en 33 van de wet van 1 augustus 1985 (houdende fiscale en andere bepalingen) volgt dat de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan occasionele redders een financiële hulp kan toekennen voor een lager bedrag dan dat van de werkelijk geleden schade, zoals die is vastgelegd door de hoven en rechtbanken. Door op grond van billijkheidsoverwegingen een financiële hulp toe te kennen voor een lager bedrag dan de vergoeding waartoe de dader door de hoven en rechtbanken is veroordeeld, mengt de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT