Décision judiciaire de Raad van State, 28 août 2008

Date de Résolution28 août 2008
JuridictionCassatie
Nature Beschikking

"dat de beslissing van de dienst Vreemdelingenzaken slechts hoefde te antwoorden op de door de verzoekende partijen aangevoerde elementen en dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zich als annulatierechter tot de beoordeling daarvan kon beperken; dat de verzoekende partijen niet aantonen dat zij andere elementen hebben aangevoerd die door de minister van Binnenlandse Zaken niet in aanmerking werden genomen en die zij in hun middel voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zouden hebben betrokken;"

"Overwegende dat de procedure, waarin de minister van Binnenlandse Zaken over de ontvankelijkheid van een aanvraag om machtiging tot verblijf beslist, een zuiver...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT