Décision judiciaire de Raad van State, 12 juin 2008

Date de Résolution12 juin 2008
JuridictionCassatie
Nature Beschikking

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK.

BESCHIKKING BETREFFENDE DE TOELAATBAARHEID

IN ADMINISTRATIEVE CASSATIE nr. 2835 van 12 juni 2008 in de zaak A. 188.313

In zake :

XXXXX, die woonplaats kiest bij advocaat K. VERSTREPEN, kantoor houdende te 2060 ANTWERPEN,

Rotterdamstraat 53 tegen: de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse Zaken, thans de minister van Migratie- en Asielbeleid.

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat XXXXX, van Russische nationaliteit, op 26 mei 2008 heeft ingediend om de vernietiging te vorderen van het arrest nr. 10.312 van 22 april 2008 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen;

Gelet op de ontvangst van het administratief dossier op 9 juni 2008;

Gelet op artikel 20 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals gewijzigd door artikel 8 van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen;

Gelet op titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 24, 25, 27, § 1 en 31 van de wet van 16 juni 2004 houdende het Wetboek van Internationaal Privaatrecht en van artikel 184 van het Burgerlijk Wetboek.

Het bestreden arrest maakt te dezen een juiste toepassing van de artikelen 18 en 21 van het Wetboek van Internationaal Privaatrecht, waarnaar artikel 27 verwijst. Voor de bepaling van het toepasselijk recht in een aangelegenheid waarin partijen niet vrij over hun rechten kunnen beschikken, wordt geen rekening gehouden met feiten en handelingen gesteld met het enkele doel te ontsnappen aan de toepassing van het door deze wet aangewezen recht (art. 18). De toepassing van een bepaling uit het door deze wetaangewezen buitenlands recht wordt geweigerd voor zover zij tot een resultaat zou leiden dat kennelijk onverenigbaar is met de openbare orde. Bij de beoordeling van deze onverenigbaarheid wordt inzonderheid rekening gehouden met de mate waarin het geval met de Belgische rechtsorde is verbonden en met de ernst van de gevolgen die de toepassing van dat...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT