Décision judiciaire de Raad van State, 21 mai 2008

Date de Résolution21 mai 2008
JuridictionCassatie
Nature Beschikking

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK.

BESCHIKKING BETREFFENDE DE TOELAATBAARHEID

IN ADMINISTRATIEVE CASSATIE nr. 2710 van 21 mei 2008 in de zaak A. 187.814

In zake :

XXXXX, die woonplaats kiest bij advocaat H. CAMERLYNCK, kantoor houdende te 8900 IEPER,

Cartonstraat 14 tegen : de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

DE Wnd. VOORZITTER VAN DE XIVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat XXXXX, van Russische nationaliteit, op 11 april 2008 heeft ingediend om de vernietiging te vorderen van het arrest nr. 8486 van 11 maart 2008 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen;

Gelet op het administratief dossier, aangekomen ter griffie op 22 april 2008;

Gelet op artikel 20 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals gewijzigd door artikel 8 van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen;

Gelet op titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen als administratief rechtscollege jurisdictionele beslissingen uitspreekt; dat de zorgvuldigheids- plicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur niet van toepassing is op zijn beslissingen; dat de Raad van State als administratieve cassatierechter niet bevoegd is om in de beoordeling van de feiten te treden, noch om de materiële motivering te beoordelen; dat het enige middel in die mate kennelijk niet-ontvankelijk is;

Overwegende, waar de verzoekende partij aanvoert "dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (...) een argument ontwikkeld heeft tegen de inhoud van het asieldossier in", vermits "tweemaal geen rekening (werd) gehouden met de originele documenten die zich in het dossier bevinden", slechts kan worden vastgesteld dat hetadministratief dossier geen originelen, doch slechts kopieën van de door de verzoekende partij neergelegde brieven bevat; dat het bestreden arrest bovendien, in tegenstelling tot wat de verzoekende partij beweert, niet stelt "dat verzoekster geen gebeurtenissen die zich in 2005 voorgedaan hebben, kon...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT