Décision judiciaire de Raad van State, 6 mai 2008

Date de Résolution 6 mai 2008
JuridictionCassatie
Nature Beschikking

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK.

BESCHIKKING BETREFFENDE DE TOELAATBAARHEID

IN ADMINISTRATIEVE CASSATIE nr. 2672 van 6 mei 2008 in de zaak A. 187.939

In zake :

XXXXX, die woonplaats kiest bij advocaat S. VAN ROSSEM, kantoor houdende te 2018 ANTWERPEN,

Boomgaardstraat 93 tegen: de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat XXXXX, van Iraakse nationaliteit, op 21 april 2008 heeft ingediend om de vernietiging te vorderen van het arrest nr. 8949 van 19 maart 2008 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen;

Gelet op de ontvangst van het administratief dossier op 30 april 2008;

Gelet op artikel 20 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals gewijzigd door artikel 8 van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen;

Gelet op titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

In een enig middel wordt de schending ingeroepen van de "wet op het toekennen van de subsidiaire bescherming".

Het middel heeft betrekking op de wijze waarop de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de feitelijke gegevens van de zaak, meer bepaald met betrekking tot de subsidiaire bescherming, heeft beoordeeld. Het komt echter niet aan de Raad van State toe het oordeel van de feitenrechter over de grond van de zaak...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT