Décision judiciaire de Raad van State, 6 mai 2008

Date de Résolution 6 mai 2008
JuridictionCassatie
Nature Beschikking

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK.

BESCHIKKING BETREFFENDE DE TOELAATBAARHEID

IN ADMINISTRATIEVE CASSATIE nr. 2676 van 6 mei 2008 in de zaak A. 187.953

In zake :

XXXXX, die woonplaats kiest bij advocaat B. BEKAERT, kantoor houdende te 9000 GENT,

Burgstraat 38 A tegen: de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat XXXXX, van Servische nationaliteit, op 23 april 2008 heeft ingediend om de vernietiging te vorderen van het arrest nr. 9036 van 21 maart 2008 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen;

Gelet op de ontvangst van het administratief dossier op 30 april 2008;

Gelet op artikel 20 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals gewijzigd door artikel 8 van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen;

Gelet op titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

In een enig middel wordt de schending aangevoerd van artikel 39/58 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet). De verzoekende partij beweert dat er geen kennisgeving van de rechtsdag werd verzonden naar haar gekozen woonplaats.

Uit de stukken waarop de Raad van State vermag acht te slaan blijkt dat...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT