Décision judiciaire de Raad van State, 30 avril 2008

Date de Résolution30 avril 2008
JuridictionCassatie
Nature Beschikking

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK.

BESCHIKKING BETREFFENDE DE TOELAATBAARHEID

IN ADMINISTRATIEVE CASSATIE nr. 2662 van 30 april 2008 in de zaak A. 187.906

In zake :

XXXXX, die woonplaats kiezen bij advocaat F. VAN ROYEN, kantoor houdende te 9100 SINT-NIKLAAS,

Joseph Lonckestraat 50 tegen: de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat XXXXX en XXXXX, van Servische nationaliteit, op 18 april 2008 hebben ingediend om de vernietiging te vorderen van de arresten nrs. 8612 en 8613 van 13 maart 2008 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen;

Gelet op de ontvangst van het administratief dossier op 28 april 2008;

Gelet op artikel 20 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals gewijzigd door artikel 8 van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen;

Gelet op titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Met één verzoekschrift stellen de beide verzoekende partijen een cassatieberoep in tegen twee onderscheiden arresten van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Dit rechtscollege had de zaken niet samengevoegd en heeft dus zeker en noodzakelijk geoordeeld dat zij niet samenhangend waren. Het gaat hier om een onaantastbare feitelijke beoordeling die door de Raad van State als...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT