Décision judiciaire de Raad van State, 30 avril 2008

Date de Résolution30 avril 2008
JuridictionCassatie
Nature Beschikking

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK.

BESCHIKKING BETREFFENDE DE TOELAATBAARHEID

IN ADMINISTRATIEVE CASSATIE nr. 2665 van 30 april 2008 in de zaak A. 187.921

In zake :

XXXXX, verblijvende te 2050 ANTWERPEN,

Opvangcentrum Rode Kruis Beatrijslaan 100 tegen: de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat XXXXX, van Russische nationaliteit, op 21 april 2008 heeft ingediend om de vernietiging te vorderen van het arrest nr. 8601 van 13 maart 2008 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen;

Gelet op de ontvangst van het administratief dossier op 28 april 2008;

Gelet op artikel 20 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals gewijzigd door artikel 8 van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen;

Gelet op titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

De verzoekende partij beweert dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen haar niet de kans zou hebben geboden zich te verdedigen. Deze bewering blijkt niet uit de stukken waarop de Raad van State vermag acht te slaan. Zij zet niet uiteen om welke reden zij niet ter terechtzitting aanwezig was, terwijl die afwezigheid volstond om het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT