Vonnis van Raad van State, 1 juni 2006

Datum uitspraak: 1 juni 2006
Jurisdictie:Nietigverklaring
Nature:Arrest
SAMENVATTING

De definitieve intrekking van de vergunningen moet overeenkomstig de artt. 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en art. 6, § 1, derde lid, van de wet van 3 januari 1933 formeel met redenen omkleed zijn. Uit de brieven blijkt dat de echtgenote van verzoekende partij een klacht heeft neergelegd met de bewering dat hij haar in zijn werkplaats beschoten zou hebben, maar de politie kon geen kogelinslag... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RAAD VAN STATE, AFDELING ADMINISTRATIE.

A R R E S T nr. 159.446 van 1 juni 2006 in de zaak A. 130.661/XII-3725.

In zake :

Filip BOON, die woonplaats kiest bij advocaten J. Van Peteghem en K. Van Cauter, kantoor houdende te Sint-Niklaas,

Parklaan 80 tegen : de BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen.

D E R A A D V A N S T A T E, XIIe K A M E R,

Gezien het verzoekschrift dat Filip Boon op 17 december 2002 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 12 november 2002 van de gouverneur van Oost-Vlaanderen waarbij zijn vergunningen tot het voorhanden hebben van vier verweervuurwapens definitief worden ingetrokken;

Gezien de memories van antwoord en van wederantwoord;

Gezien het verslag opgesteld door eerste auditeur-afdelingshoofd P. De Wolf;

Gelet op de beschikking van 10 maart 2005 die de neerlegging ter griffie van het verslag en van het dossier gelast;

Gelet op de kennisgeving van het verslag aan partijen en gezien de laatste memorie van verzoeker;

Gelet op de beschikking van 7 februari 2006 waarbij de terechtzitting bepaald wordt op 28 maart 2006;

Gehoord het verslag van staatsraad J. Lust;Gehoord de opmerkingen van advocaat A. Mertens, die verschijnt voor verzoeker, en van attaché E. De Baene, die verschijnt voor de verwerende partij;

Gehoord het eensluidend advies van adjunct-auditeur-generaal P. De Wolf;

Gelet op titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat verzoeker vier vergunde verweervuurwapens bezit; dat de gouverneur van Oost-Vlaanderen de vergunningen tot het voorhanden hebben van de wapens op 12 november 2002 definitief intrekt op grond van de volgende motieven : "Overwegende dat de korpschef van de politie te Sint-Niklaas d.d. 28 augustus 2002 meldt dat mevrouw Ann Van Cauter, echtgenote van de heer Boon, op 14 augustus 2002 aangifte deed van opzettelijke slagen en verwondingen haar toegebracht door de heer Filip Boon; dat het echtpaar momenteel gescheiden leeft en dat zij verwikkeld zijn in een echtscheidingsprocedure die niet vlot verloopt; dat mevrouw Van Cauter tijdens haar verklaringen feiten verwoordde die een schorsing of een intrekking van de wapenvergunningen op naam van betrokkene moeten motiveren; dat tijdens het onderzoek bleek dat een aantal wapens van de heer Boon niet meer in originele staat zijn en ten gevolge hiervan in beslag werden genomen en vervolgens werden neergelegd...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT