Beslissing nr. 99-1280/W7769 van Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen, 6 augustus 2002

Datum uitspraak: 6 augustus 2002
Uitgevende instantie::Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen
Land:Somalienne
 
GRATIS UITTREKSEL

Ref.: W7769

Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen

Aangaande: NAAM, VOORNAAM: X

GEBOREN TE: X OP(IN): X

LAND VAN HERKOMST : Somalië

GEKOZEN WOONPLAATS: X

De Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen, 2de Nederlandse Kamer,

Gelet op het Internationaal Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953, en het Protocol van New-York van 31 januari 1967 betreffende de status van vluchtelingen, goedgekeurd bij wet van 27 februari 1969;

Gelet op hoofdstuk II van titel II van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals gewijzigd bij de wetten van 14 juli 1987 en 18 juli 1991, bij het koninklijk besluit van 13 juli 1992 en bij de wetten van 6 mei 1993, 10 juli 1996, 15 juli 1996 en 9 maart 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 mei 1993 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 september 1996;

Gelet op de aanvraag tot erkenning van de hoedanigheid van vluchteling ingediend op 20 juli 1998;

Gelet op de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 8 december 1999 (CG/ );

Gelet op het verzoekschrift ingediend op 22 december 1999;

Gelet op de oproeping van appellant op 11 september 2000 voor de zitting van 6 oktober 2000;

Gehoord appellant en zijn advocaat, mr. F. Bertrand loco mr. G.-H. Beauthier;

Vervolg van beslissing W7769

Feiten

Overwegende dat de bestreden beslissing de feiten als volgt stelt: "Betrokkene werd verhoord op 16 augustus 1999, op de zetel van het Commissariaat-generaal.Hij verklaarde te behoren tot de Darod-clan (subclan Dulbahante) en afkomstig te zijn uit Burao (provincie Togdheer, Noord-Somalië). Na zijn militaire studies in het Verenigd Koninkrijk voltooid te hebben, trad hij in 1962 als officier toe tot het Somalisch leger. In 1968 huwde hij X (CG/ ; FA dd. 20 februari 1997), een dochter van X, de toenmalige bevelhebber van de Somalische strijdkrachten en latere president van Somalië. In 1969 was betrokkene als majoor werkzaam op de militaire inlichtingendienst. Op 15 oktober 1969 werd de toenmalige Somalische president X vermoord. Zes dagen later pleegde een groep van 25 officieren, waaronder betrokkene en zijn schoonvader, een staatsgreep. Als hoofd van de militaire inlichtingendienst was het zijn taak om alle voormalige ministers en enkele andere belangrijke politieke personaliteiten te arresteren. Vanaf dan werd hij hoofd van de "National Security Service" (N.S.S.), het nationale veiligheidsapparaat. Tevens was hij vanaf de revolutionaire staatsgreep lid van de "Supreme Revolutionary Council" (S.R.C.), het belangrijkste politieke orgaan van het land, met als taak het beleid uit te stippelen. Hij was in het bijzonder bevoegd voor veiligheidskwesties. In 1976 werd de S.R.C. omgevormd tot de "Somali Revolutionary Socialist Party" (S.R.S.P). Betrokkene was tot aan de val van het Barre-regime in 1991 één van de vijf leden van het Politiek Bureau, het orgaan bevoegd voor het dagelijks beleid van de S.R.S.P alsook voor de concrete uitvoering van de beslissingen genomen door het Centraal Comité van de partij, waar hij eveneens lid van was. In 1981 werd hij bovendien veiligheidsraadgever van de Somalische president, zijn schoonvader X. Van 1982 tot 1984 was hij Minister van Planning en daarna werd hij, tot 1987 en opnieuw van 1989 tot 1990, Minister van Binnenlandse Zaken. Tevens was hij, van 1984 tot 1990, vice-eerste minister. Tussen 1987 en 1989 was hij presidentieel raadgever voor veiligheids- en sociale zaken. In 1990 volgde hij president X op als Secretaris-Generaal van de S.R.S.P.. In januari 1991 richtte het Somalische regime een oproep aan de rebellen van de U.S.C. ("United Somali Congress") - behorende tot de Hawiye clan - om de gevechten in en rond Mogadishu te stoppen zodat de macht zou kunnen overgedragen worden. Dit aanbod werd echter afgewezen met als gevolg dat de regering ophield te functioneren. Verschillende leden van de regering (voornamelijk zij die tot de Darod-clan behoren) moesten noodgedwongen Mogadishu verlaten. Op 28 januari 1991 vertrok betrokkene samen met zijn vrouw en kinderen en met enkele broers en zussen vanuit zijn belegerde huis in Mogadishu naar Kismayo, waar hoofdzakelijk leden van de Darod-clan wonen. Twee dagen later vertrok hij met zijn gezin naar Nairobi (Kenia), waar hij gedurende drie jaar verbleef. Tijdens hun verblijf in Nairobi waren hij en zijn gezin geregeld het slachtoffer van wrijvingen met de lokale Somalische gemeenschap en van pesterijen vanwege corrupte Keniaanse agenten. Tevens ondervond hij er problemen om zijn verblijfvergunning te verlengen. Om deze redenen verhuisde hij met zijn gezin eind 1994 naar Addis Abeba (Ethiopië). Eerst ondervonden ze geen problemen in Ethiopië, maar toen zijn "aartsvijanden", de moslimfundamentalisten en de leden van de Issak-clan, zijn aanwezigheid gewaar werden, werden hij en zijn gezin af en toe het slachtoffer van bedreigingen en intimidaties. Daarom besloot hij zijn gezin stapsgewijs naar België over te brengen, omwille van de beperkte Somalische gemeenschap in België in vergelijking met andere Europese landen.

Vervolg van beslissing W7769

In augustus 1996 zond hij zijn vrouw X, samen met hun dochters X en X, en hun geadopteerde dochter X. In oktober 1996 zond hij zijn dochter X en in mei 1997 reisde zijn dochter X naar België. Kort nadien reisde betrokkene samen met zijn zoon Siad (CG/98/18391) en twee andere geadopteerde kinderen, X en X, naar Assab (Eritrea). Deze twee adoptiekinderen zond hij later terug naar Addis Abeba. Aangezien hij een persoonlijke vriend is van de Eritrese president X werden ze goed ontvangen en ondervonden ze geen specifieke problemen gedurende hun verblijf in Eritrea. Op 23 mei 1998 vertrok hij in het bezit van een geldig Somalisch paspoort (No. A 0785697, met uitgifte te Rome (Italië) dd. 6 november 1995) en een geldig Schengenvisum (Nr. Q 291404 dd. 10 juni 1997 met uitgifte te Rome), via Djibouti en Jemen naar Italië. Op 4 juli 1998 kwam hij in België aan, en op 20 juli 1998 vroeg hij er asiel aan.";

Dat deze beschrijving niet wordt betwist;

Rechtsmiddel

2.1 Overwegende dat appellant in zijn verzoekschrift stelt dat:" de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen enigszins zijn bevoegdheid heeft overschreden door gedurende meer dan drie bladzijden engelse tekst aan te halen, dit alles in strijd met de taalwet inzake bestuurshandelingen.";

Overwegende dat onduidelijk is waarop de "enigszins" slaat en dit ook niet wordt toegelicht ter zitting; dat het instellen van een beroep bij de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen een devolutief karakter heeft; dat de Vaste Beroepscommissie de haar voorgelegde beroepen niet beoordeelt als cassatierechter maar in volle rechtsmacht; dat dit tot gevolg heeft dat de hele zaak is overgegaan met al de feitelijke en juridische vragen die daarmee samenhangen en dat eventuele schendingen in de procedure op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen vervallen; dat dit middel niet aanvaard wordt;

3 Ten gronde

3.1 Identiteit Overwegende dat appellant zijn identiteit genoegzaam bewijst aan de hand van zijn paspoort en andere professionele documenten; dat zijn verklaringen zijn neergelegde documenten ondersteunen;

3.2 Insluiting

Overwegende dat appellant ter zitting herhaalt dat hij niet naar zijn land kan terugkeren uit vrees voor zijn veiligheid en zijn leven; dat hij er reeds bij de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen had op gewezen dat hij niettegenstaande zijn bezittingen in de buurlanden van Somalië, evenmin veilig was in Kenia, Ethiopië en Eritrea; dat hij bovendien ook in België reeds bedreigd werd door landgenoten; dat appellant onder meer dreigbrieven ontving van zijn eigen clan (zie kopie in administratief dossier) en hiervoor klacht indiende bij de politie;

Vervolg van beslissing W7769

Dat appellant toevoegt dat hij niet enkel moest vluchten uit Somalië maar dat hij ook nu nog niet terug kan naar Somalië of Somaliland; dat hij immers tijdens het regime van X de eenheid van Somalië nastreefde tegen de verzuchtingen in van de verschillende clans; dat separatisme vervolgd werd in het belang van het land en de eenheid van de bevolking en dit hem zal worden aangerekend; dat hij tevens wijst op de sterke clantradities in Somalië en hij moeilijkheden voor zijn clanverwanten wil vermijden; dat zijn eigen clan, volgens de heersende gewoonten, verplicht blijft hem bij te staan en te beschermen en dit niettegenstaande sommigen uit zijn eigen bevolkingsgroep lijnrecht stonden tegenover de politiek gevolgd door X; dat zijn terugkeer naar Somalië niet enkel voor hemzelf maar ook voor leden uit zijn clan gevaarlijk zal zijn;

Dat de bestreden beslissing stelt: "Er dient te worden vastgesteld dat betrokkenes verklaringen voor het Commissariaat-generaal - welke overeenstemmen met de desbetreffende informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt (zie verder) - toelaten te geloven dat hij gedurende zijn loopbaan bovenvermelde functies en verantwoordelijkheden binnen het regime van president X heeft uitgeoefend. Betrokkenes verklaringen betreffende zijn vlucht uit Somalië sinds de val van het Barre-regime, en zijn actuele vrees voor vervolging door de huidige feitelijke machthebbers in Somalië wegens zijn actieve betrokkenheid met het voormalige regime, komen eveneens aannemelijk voor. Tevens wordt betrokkenes relaas gestaafd door middel van de door hem aangebrachte identiteitsdocumenten (het bovenvermeld Somalisch paspoort; een identificatiebewijs "Supreme Revolutionary Council" afgeleverd te Mogadishu op 10 januari 1972; een identificatiebewijs Politbureau dd. 1 juli 1976 en een Militaire Identiteitskaart No. C 079585 dd. 11 mei 1961; een identiteitskaart met uitgifte te Mogadishu...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT