Beslissing nr. 06-0851B/W12743 van Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen, 27 april 2007

Spreker:A. Van Isacker
Datum uitspraak:27 april 2007
Uitgevende instantie::Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen
Land:Erreur
 
GRATIS UITTREKSEL

BESLISSINGW12743 van 27 april 2007In zake:XGekozen woonplaats: Xtegen:de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DE GEMACHTIGDE BIJZITTER VAN DE 2de NEDERLANDSE KAMER,Gezien het verzoekschrift dat X, van Russische nationaliteit, op 25 februari 2006 heeft ingediend om de hervorming te vorderen van de beslissing tot weigering van de erkenning van de status van vluchteling van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 13 februari 2006, aan de verzoekende partij verzonden 14 februari 2006.Gezien het verzoekschrift tot voortzetting van het geding ingediend op 20 januari 2007.Gezien de nota van de verwerende partij ingediend op 8 maart 2007.Gelet op de beschikking van 29 maart 2007, verzonden op 30 maart 2007, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 april 2007.Gehoord het verslag van gemachtigde bijzitter A. Van Isacker.Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat S. Buysse en van attaché G. Desnyder, die verschijnt voor de verwerende partij.Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.1. Over de feitelijke gegevens van de zaak.1.1. Verzoekster die volgens haar verklaringen België binnenkwam op 30 augustus 2005, verklaarde er zich diezelfde dag vluchteling.1.2. De Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen verwerpt verzoeksters asielaanvraag bij beslissing van 13 februari 2006, verstuurd op dezelfde dag.1.3. De feiten aan de basis van verzoeksters asielaanvraag kunnen als volgt worden samengevat: verzoeksters en haar echtgenoot, X beide van Tsjetsjeense origine en afkomstig uit Dagestan, kregen in maart 2005 bezoek van twee neven beiden actief in het Tsjetsjeense verzet en meer bepaald in de groep van de gekende rebellenleider X. Na hun vertrek werd verzoeksters echtgenoot opgepakt en gedurende twee maanden gemarteld en ondervraagd over de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT