Beslissing nr. 07-0151/W12707 van Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen, 27 april 2007

Spreker:K. Declerck
Datum uitspraak:27 april 2007
Uitgevende instantie::Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen
Land:Erreur
 
GRATIS UITTREKSEL

BESLISSINGW12707 van 27 april 2007In zake:XGekozen woonplaats: Xtegen:de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DE GEMACHTIGDE BIJZITTER VAN DE 2de NEDERLANDSE KAMER,Gezien het verzoekschrift dat X, van Nepalese nationaliteit, op 5 februari 2007 heeft ingediend om de hervorming te vorderen van de beslissing tot weigering van de erkenning van de status van vluchteling van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 17 januari 2007, aan de verzoekende partij verzonden op 19 januari 2007.Gezien de nota van de verwerende partij ingediend op 2 maart 2007.Gelet op de beschikking van 9 maart 2007, verzonden op 12 maart 2007, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 3 april 2007.Gehoord het verslag van gemachtigde bijzitter K. DECLERCK.Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocate K. DASSEN loco advocate S. Van ROSSEM en van attaché K. GOOSSENS, die verschijnt voor de verwerende partij.Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.1. De feiten.2. Verzoeker kwam volgens zijn verklaringen op 26 juli 2005 het Rijk binnen en diende dezelfde dag een asielaanvraag in. De aanvraag wordt op 11 januari 2006 ontvankelijk verklaard. De Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen en heeft op 17 januari 2007 een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en van de subsidiaire beschermingsstatus genomen. Het onderhavige beroep is gericht tegen deze beslissing.3. Het asielrelaas wordt als volgt weergegeven in de bestreden beslissing:"U beweerde de nepalese nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn uit het district Lalitpur. U werkte negentien jaar als overheidsambtenaar, waarvan de laatste jaren bij de douane op de internationale luchthaven van Katmandoe.Uw laatste verblijfplaats in Nepal was te Bhaktapur. U had sympathie voor de politieke partij NDP (Nationale Democratische Partij). U was lang openlijk actieve sympathisant van deze partij voor u uiteindelijk beloond werd met lidmaatschap van de partij op 29-06-2060 (wat overeenkomt met 16 oktober 2003 op de Westerse kalender), In het verleden hebben de Maobadi u gedwongen om maandelijkse 'giften' aan hun partijkas te geven. Op 01-04-2060 (17 juli 2003) werd u benaderd door enkele Maobadi die u de opdracht gaven binnen de zeven maanden uw baan op te geven, lid te worden van de militie van de Maobadi en de partij één miljoen Nepalese roepies geven. U hebt getracht bescherming te zoeken bij de Nepalese autoriteiten, maar kreeg van deze zijde geen hulp. U besloot het land te verlaten. Op 29-06-2060 (16-10-2003) verliet u met uw eigen paspoort Nepal. Eerder die dag had uw partij u officieel lid gemaakt. U vroeg asiel aan in Noorwegen onder een valse naam en als Bhutanees, maar kreeg na enkele dagen spijt van uw bedrog, en keerde terug naar Nepal op 30 oktober 2003, zonder het einde van uw asielprocedure af te wachten. U had enige tijd geen problemen met Maobadi. Op 25-05-2061 (10 september 2004) werd u echter benaderd door "X". Hij beschuldigde u ervan een corrupte douanebeambte te zijn en dus economische misdaden te hebben begaan. Ook beschuldigde hij u ervan informatie te hebben doorgegeven aan het leger, waardoor enkele Maobadi omkwamen bij een treffen tussen leger en Maobadi te Ramechamp. Op 31-05-2061 (18 september 2004) verscheen er een artikel in de krant "Hindu National Weekly" waarin u werd beschuldigd van corruptie. U besloot opnieuw het land te verlaten. Op 05-06-2061 (21 september 2004) gaf u uw paspoort aan uw reisagent. Uiteindelijk verliet u op 3 oktober 2004 het land naar Japan. U wou van daaruit doorreizen naar Australië, maar dit mislukte. Op 30 december 2004 keerde u uit Japan naar Nepal terug. Na uw terugkeer in Nepal bleef u enkele dagen bij uw vriend X, later ging u terug bij uw echtgenote en kinderen wonen. Op 23-09-2061 (7 januari 2005) werd u uit uw bed gelicht en ontvoerd door enkele Maobadi die u meenamen naar een grot. Hier werd u geslagen en onder druk gezet uw werk op te geven. U moest een papier tekenen waarin u beloofde voortaan de Maobadi te zullen helpen. Ook moest u de Maobadi een aanzienlijke som geld geven. De dag erop werd u in het bijzijn van uw advocaat vrijgelaten, op 28-09-2061 (12-01-2005)...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT