Beslissing nr. 05-3807/W11664 van Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen, 19 juni 2006

Spreker:J. Biebaut
Datum uitspraak:19 juni 2006
Uitgevende instantie::Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen
Land:ArmÉnienne
 
GRATIS UITTREKSEL

Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen

Aangaande: NAAM, VOORNAAM: X

GEBOREN TE: X OP(IN): X

LAND VAN HERKOMST : Armenië

GEKOZEN WOONPLAATS : X

De Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen, 1ste Nederland­se kamer,

Gelet op het Internationaal Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953, en het Pro­tocol van New-York van 31 januari 1967 betreffende de status van vluchte­lin­gen, goedgekeurd bij wet van 27 februari 1969;

Gelet op hoofdstuk II van titel II van de wet van 15 decem­ber 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals gewijzigd bij de wetten van 14 juli 1987 en 18 juli 1991, bij het koninklijk besluit van 13 juli 1992, bij de wetten van 6 mei 1993, 10 juli 1996, 15 juli 1996, 9 maart 1998, 22 december 2003 en 16 maart 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 mei 1993 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor de Vaste Beroepscommis­sie voor vluchtelin­gen, gewijzigd bij de konink­lijke besluiten van 27 september 1996 en 10 november 2005;

Gelet op de machtiging verleend door de voorzitter van de 1ste Nederlandse kamer van de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen van 10 mei 2005;

Gelet op de aanvraag tot erkenning van de hoedanigheid van vluchteling ingediend op 28 januari 2004;

Gelet op de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluch­telingen en de staat­lozen van 19 juli 2005;

Gelet op het verzoekschrift ingediend op 9 augustus 2005;

Gelet op de oproeping van appellant op 3 mei 2006 voor de zitting van 19 juni 2006;

Gehoord appellant;

W11.664

Overwegende dat appellant zich ter zitting uitdrukkelijk akkoord verklaart met het als volgt in de bestreden weigeringsbeslissing van de Commissaris-generaal weergegeven relaas van de feiten:

"U verklaarde van Armeense origine te zijn en geen staatsburgerschap te hebben. U bent geboren op 1 oktober 1965 te Nametabad (Azerbeidzjan). Sinds 1988 was er een etnisch conflict tussen Armenen en Azeri's. Op 5 april 1989 verdween uw vader toen hij zijn moeder wou gaan ophalen. De ouders van uw moeder werden vermoord. Na enkele dagen op uw vader te hebben gewacht verliet u samen met uw moeder Azerbeidzjan. Een Azeri-kennis bracht jullie naar de neutrale militaire zone in Armenië. Daar zei men u dat u moest gaan vechten in Nagorno-Karabach en men nam uw militair boekje af. U wou niet gaan vechten en de volgende dag ging u met uw moeder naar de Stavropolregio waar de broer van uw moeder woonde. U heeft zich niet geregistreerd als vluchteling maar u verkreeg wel een tijdelijke registratie toen u zich ging inschrijven bij de medische school in Stavropol in augustus 1989. Tijdens uw studies leerde u uw huidige echtgenote, X, kennen. Zij was ook een Armeense vluchtelinge uit Azerbeidzjan. In februari 1990 zette u uw studies stop en verhuisde u met uw partner naar een Russische vriend, X, die in Varvarovka woonde. Op 27 april 1991 huwde u officieel met X. Op 30 december 1991 beviel uw echtgenote van een dochter. Jullie woonden enige jaren bij X in Varvarovka. Soms verkreeg u een tijdelijke registratie. De paspoortcontroles werden echter strikter door de jaren heen en u kon problemen krijgen, vooral als u geen tijdelijke registratie had. U werd vaak aangehouden, geslagen en opgesloten door de politie. Op 25 juli 1995 beviel uw echtgenote van een tweeling. In september 1995 werd deze tweeling echter ziek. Op 20 september 1995 overleed uw zoontje X in het hospitaal omdat de dokter hem niet wou behandelen wegens jullie illegaal verblijf in de Russische Federatie en omdat jullie geen medische verzekering hadden. U diende klacht in bij het Parket tegen de dokter. Het onderzoek naar de dood van uw zoon werd echter geboycot en jullie kregen bedreigingen om de klacht te laten vallen. In oktober of november 1995 verhuisden jullie naar Pyatigorsk waar uw moeder en oom woonden. Ook daar verkreeg u soms tijdelijke registraties maar telkens als er iets gebeurde voerde men strengere controles uit. U werd regelmatig aangehouden en afgeranseld....

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT