Beslissing nr. 05-4317/W11601 van Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen, 18 mei 2006

Spreker:G. de Moffarts
Datum uitspraak:18 mei 2006
Uitgevende instantie::Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen
Land:Chinoise
 
GRATIS UITTREKSEL

Ref.: W11601Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingenAangaande: NAAM, VOORNAAM: XGEBOREN TE: X OP(IN): XLAND VAN HERKOMST : ChinaGEKOZEN WOONPLAATS : XDe Vaste Beroepscommissie voor vluchtelin­gen, 2de Nederlandse kamer,Gelet op het Internationaal Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953, en het Pro­tocol van New-York van 31 januari 1967 betreffende de status van vluchte­lin­gen, goedgekeurd bij wet van 27 februari 1969;Gelet op hoofdstuk II van titel II van de wet van 15 decem­ber 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals gewijzigd bij de wetten van 14 juli 1987 en 18 juli 1991, bij het koninklijk besluit van 13 juli 1992, bij de wetten van 6 mei 1993, 10 juli 1996, 15 juli 1996, 9 maart 1998, 22 december 2003 en 16 maart 2005;Gelet op het koninklijk besluit van 19 mei 1993 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor de Vaste Beroepscommis­sie voor vluchtelin­gen, gewijzigd bij de konink­lijke besluiten van 27 september 1996 en 10 november 2005;Gelet op de aanvraag tot erkenning van de hoeda­nigheid van vluchteling ingediend op 31 maart 2005;Gelet op de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluch­telingen en de staat­lozen van 16 augustus 2005;Gelet op het verzoekschrift ingediend op 2 september 2005;Gelet op de oproeping van appellante op 22 maart 2006 voor de zitting van 18 mei 2006;Gehoord appellante;Vervolg van beslissing W11.601Overwegende dat de feiten in de bestreden beslissing als volgt luiden: "Volgens uw verklaringen bent u afkomstig uit China, meerbepaald Tibet. U verklaarde te zijn geboren in het district Nyalam in de Shigatse prefectuur. U zou altijd hebben gewoond in de grensstad X. U verklaarde dat u in december 2004 enkele videocassettes van de Dalaï Lama had uitgedeeld aan uw vrienden. Op 3 januari 2005 zou de politie bij u thuis naar u zijn komen zoeken. U zou toen bij een vriend zijn geweest en een buurman zou u daar zijn komen vertellen van het politiebezoek. Daarop besloot u China te verlaten en u zou illegaal naar Nepal zijn gereisd. Vanuit Nepal reisde u dan naar Europa waar u op 31 maart 2005 asiel aanvroeg bij de Belgische autoriteiten.";Dat het verzoekschrift stelt: "Naar aanleiding van een ondervraging van een vriendin waren de Chinese autoriteiten op zoek naar verzoekster. Haar vriendin had immers bekend een cassette m.b.t. de Dalai Lama te hebben gekregen van verzoekster.Zij vernam dit nieuws van haar buurjongen terwijl ze zich op haar werk bevond. Deze jongen wist haar te melden dat de politie bij haar thuis was geweest aan haar cassette had gevonden.Verzoekster was kort voordien begonnen met het verdelen van de cassette naar aanleiding van het beluisteren van haar eigen exemplaar. Zij wenste zich te engageren voor de Tibetaanse zaak.Met hulp van haar oom en een zakenrelatie werd alles geregeld voor de oversteek vanuit de stad X naar Nepal en het Westen. Voordien had verzoekster zich dienen te verstoppen teneinde uit handen van de Chinese autoriteiten te blijven.Om alles geloofwaardig te maken werd verzoekster gedurende de hele reis vergezeld door een man en dienden zij zich voor te doen als een getrouwd koppel.Er werd eveneens in een foto en documenten voorzien ter staving van het huwelijk.Vooraleer de overtocht aan te vatten vernietigde verzoekster haar identiteitsbewijzen. Dit ter bescherming van zijn persoonlijke veiligheid. Immers, mocht zij bij de tocht aangehouden worden door de Nepalese autoriteiten dan zouden zij haar stante pede teruggestuurd hebben naar China, met alle gevolgen vandien.Verzoekster kwam door middel van vliegtuig en trein terecht in België. In Brussel diende verzoeksteralle documenten af te geven.Vergezeld door haar "man" werd verzoeksterdoor diezelfde man achtergelaten in een rij aanschuivende mensen. Achteraf bleek dat verzoeksterwas achtergelaten aan de Dienst Vreemdelingenzaken.";Overwegende dat de verklaringen van de appellante een vol­doende bewijs kunnen zijn van haar hoeda­nigheid van vluc­hte­ling op voorwaarde dat ze mogelijk, plausibel en oprecht zijn; dat de verklaringen van de appellante cohe­rent moe­ten zijn en niet in strijd met alge­meen beken­de feiten; dat de bewijslast in beginsel rust op de appellante en zij in de mate van het mogelijke bewijzen moet aanbrengen van de feiten die zij aanhaalt; dat het vervolgens de taak is van de persoon die de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling moet...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT