Vonnis nr. 2060917 van Arbeidsrechtbank, Hasselt, 29 januari 2007

Datum uitspraak:29 januari 2007
Uitgevende instantie::Hasselt
 
GRATIS UITTREKSEL

ARBEIDSRECHTBANK TE HASSELT.

Eerste kamer.

Rep.nr.

VONNIS van 29 januari 2007.

F.H., geboren te H., onderwijzeres, wonende te M, eisende partij, in persoon aanwezig ter zitting en vertegenwoordigd door Mr. S.CAUWENBERGHS loco Mrs. DEVOS & VAN DEN EYNDE, advocaten te 2440 GEEL, Diestseweg 155;

tegen:

SCHOLENGROEP X., behorende tot het Gemeenschapsonderwijs, openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, zoals opgericht door het Bijzonder Decreet betreffende het Gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998, eerste verwerende partij, vertegenwoordigd door Mr. M.STOMMELS, advocaat te 2000 ANTWERPEN, Americalei 220 bus 14;

en

M.C., geboren te O., directrice van het M., wonende te L., tweede verwerende partij, in persoon aanwezig ter zitting en vertegenwoordigd door Mr. V.SCHEYS, advocaat in het advocatenkantoor NULENS & VENNOTEN te 3500 HASSELT, Kolonel Dusartplein 34/1.

1 Procedure

De rechtbank heeft de volgende documenten ingezien:

- de inleidende dagvaarding van 2 maart 2006 van gerechtsdeurwaarder B. VERMEULEN loco gerechtsdeurwaarder K.SMEETS te Neerpelt;

- de besluiten voor eisende partij neergelegd ter griffie van deze rechtbank op 3 april 2006;

- het proces-verbaal van de inleidingszitting van 3 april 2006 waarbij de conclusietermijnen en zittingsdatum werden vastgesteld met het akkoord van de partijen;

- de besluiten voor eerste verwerende partij neergelegd ter griffie van deze rechtbank op 8 mei 2006;

- de besluiten voor tweede verwerende partij neergelegd ter griffie van deze rechtbank op 22 mei 2006;

- de antwoordbesluiten voor eiserende partij neergelegd ter griffie van deze rechtbank op 6 juni 2006;

- het tussenvonnis van deze rechtbank van 16 augustus 2006;

- de besluiten na heropening debatten voor eiseres neergelegd ter griffie van deze rechtbank op 28 september 2006;

- de besluiten na heropening der debatten voor tweede verweerster neergelegd ter griffie van deze rechtbank op 26 oktober 2006;

- de besluiten na heropening der debatten voor eerste verweerster neergelegd ter zitting van 6 november 2006;

- de overtuigingsstukken door partijen neergelegd.

De rechtbank heeft de partijen in hun argumenten en besluiten gehoord ter zitting van 6 november 2006 nadat bleek dat geen verzoening kon worden bereikt.

Het advies van het Openbaar Ministerie werd neergelegd ter griffie van deze rechtbank op 21 november 2006 en de repliek op het advies van het Auditoraat voor eiseres op

18 december 2006.

2 Feiten en voorgaanden

De rechtbank herinnert eraan dat eiseres werkzaam is als onderwijzeres aan het M.P.I.G.O. Z.te L. Zij was afwezig ingevolge arbeidsongeschiktheid van 1 september 2003 tot 30 juni 2004. Mevrouw C., tweede verweerster, was ten tijde van de aangevoerde feiten directeur van die school.

Voormelde school behoort tot Scholengroep X, zijnde eerste verweerster en de heer L.R. is er algemeen directeur.

Mevrouw H. is nog steeds tewerkgesteld in voormelde school.

Eiseres houdt voor het slachtoffer geweest te zijn van geweld en pesterijen op het werk zoals gedefinieerd in artikel 32ter, 1° en 2° van de Wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, door mevrouw M.C. voornoemd en legde hieromtrent een klacht neer.

De klacht werd bevestigd door de vertrouwenspersoon op 7 mei 2003 en midden 2005 (twee jaar na de klacht) werd het onderzoek/verslag door de preventieadviseur K.J. afgerond.

Ook mevrouw C. houdt voor dat zij "gepest" werd en wel door de algemeen directeur de heer L.R. die haar "rauw lustte". Ook zij legde een klacht neer wegens pesterijen. Deze klacht maakt niet het voorwerp van dit geschil uit en over het verloop van deze klacht wordt ons niets medegedeeld. Mevrouw C. werd - na een afwezigheid van 28 februari 2005 tot 25 maart 2005 en opnieuw vanaf 18 april 2005- na een inspectie-onderzoek met een beslissing van de Raad van Bestuur van 6 maart 2006 uit het ambt van directeur ontheven en belast met een andere opdracht. Welke opdracht is ons niet bekend. Of zij deze opdracht reeds aanving dan wel nog arbeidsongeschikt is, is ons niet bekend. Volgens mevrouw C. werd dit onderzoek gevoerd (er waren er reeds eerdere geweest maar die werden steeds afgesloten in haar voordeel zonder enige disfunctie aan te tonen) naar disfuncties in de samenwerking van mevrouw C. enerzijds met de Raad van Bestuur en de algemeen directeur anderzijds naar aanleiding van haar klacht wegens pesterijen tegen de algemeen directeur.

De door eiseres aangevoerde feiten - en die het voorwerp uitmaken van dit geschil -werden reeds opgenomen in het tussenvonnis en volledigheidshalve hier hernomen:

" De dag dat concluante op school was om haar halftime te regelen in januari 2002 zei mevrouw C. haar dat zij geen contact mocht hebben met andere collega's: niet telefoneren, noch bezoeken.

In juni 2002 werd concluante tezamen met collega's R. R. en mevrouw R. ontboden op het bureau van mevrouw C. in verband met de klasindeling schooljaar 2002 - 2003, alwaar mevrouw C. haar beslissing meedeelde om de klasindeling voor deze drie personen zonder meer te wijzigen, waardoor deze personen alle drie een volledig nieuw klassenwerkplan dienden te maken. Mevrouw C. verspreidde vervolgens het valse gerucht dat concluante op vrijwillige basis van type 1 - 8 (leerlingen met leerachterstand) naar type 2 (leerlingen met mentale handicap) ging, dit terwijl zij hiertoe gedwongen werd door mevrouw C. na 27 jaar lesgeven in type 1 - 8.

Mevrouw C. beschuldigde op 27 maart 2003 ten onrechte concluante ervan dat zij, samen met mevrouw R., een collega, een zekere R. R. 'over haar toeren gemaakt zou hebben' wat nochtans door die collega later ontkend werd ten aanzien van concluante en mevrouw R.

Op 20 mei 2003 om 15.50 uur riep mevrouw C. op agressieve wijze in volle cafetaria dat concluante en mevrouw R. al op post hadden moeten zijn aangezien zogenaamd, quod non, collega's L. W. en A. H. hen stonden op te wachten, terwijl de shift van mevrouw R. slechts om 16.00 uur begon en terwijl concluante geen shift meer diende te doen en terwijl andere collega's ongestoord pas om 16.10 en later aan hun shift van 16.00 uur begonnen. Collega's L. W. en A. H. waren geschokt door het optreden van mevrouw C.

De laatste schooldag van juni 2003 verklaarde mevrouw S. L., een nieuwe leerkracht, aan concluante en mevrouw R. dat zij geen werk meer zou krijgen van mevrouw C.. aangezien mevrouw L. was omgegaan met door mevrouw C. als 'verkeerd' aangeduide personen, met name concluante en mevrouw R.. Dit verklaarde zij in aanwezigheid van mevrouw R., mevrouw L. W., mevrouw L. W., mevrouw G. J.

Op de personeelsvergadering van 27 augustus 2003 beschuldigde mevrouw C. concluante en 2 andere leerkrachten (mevrouw W. en mevrouw R.) ten onrechte ervan een anonieme brief aan haar verzonden te hebben.

Tijdens een afwezigheid van concluante wegens ziekte verzond mevrouw C. eind maart - begin april 2004 een omzendbrief exclusief bevattende een vacature in de Europese School aan concluante, dit terwijl zij nooit eerder een omzendbrief overmaakte.

Voor aanvang van het schooljaar 2004 - 2005 diende concluante op verzoek van mevrouw C. op 31 augustus 2004 bij de algemeen directeur te komen, wat zeer ongebruikelijk is.

Op 1 september 2004 werd concluante opnieuw gedwongen overgeplaatst van type 2 naar type 1-8.

In december 2004 beschuldigde mevrouw C. concluante er ten onrechte van dat zij het internaat in diskrediet gebracht zou hebben door het huiswerk van een leerling die op het internaat verbleef te weigeren. De moeder van de betrokken leerling was het met mevrouw H. eens en was het niet eens met het toezicht en de bijstand van de opvoeder in het internaat, doch niettemin kreeg concluante kritiek van mevrouw C.".

In het tussenvonnis van 16 augustus 2006 werd aan eerste verweerster opgedragen het verslag van Arista dat door de preventieadviseur K. J. werd opgesteld ingevolge de klacht van mevrouw H. en het individueel klachtendossier mede te delen aan de andere partijen binnen de twee weken na de uitspraak van het vonnis en terzelfdertijd neer te leggen ter griffie van deze rechtbank.

Hoewel in de besluiten vóór het tussenvonnis door eiseres vermeld werd dat, in afwachting van de overhandiging van het verslag van de preventieadviseur slechts enkele van de feiten werden weergegeven, worden na het tussenvonnis geen andere feiten toegevoegd.

Uit het verslag blijkt dat de preventieadviseur gestart is met het onderzoek op 13 april 2004, dat door de preventieadviseur mevrouw H., 3 getuigen op aanvraag van mevrouw H. meer bepaald mevrouw R., mevrouw S. en mevrouw W. werden verhoord evenals uiteraard mevrouw C. en dan nog getuigen die evenwel anoniem wensten te blijven. De bestemmeling van het verslag was de heer L. R., de algemeen directeur van de Scholengroep, van wie blijkbaar geen verklaring werd afgenomen.

Of er in het kader van de interne procedure, tussen het tijdstip van de melding aan de vertrouwenspersoon en de start van het onderzoek door de preventieadviseur, door de vertrouwenspersoon dan wel door de preventieadviseur, bemiddelingspogingen werden ondernomen is ons niet geheel duidelijk. De rechtbank meent uit het verslag te kunnen afleiden dat, eens de klacht bij de vertrouwenspersoon werd neergelegd, eisende partij een afwachtende houding wenste aan te nemen in afwachting van een onderzoek naar het functioneren van mevrouw C... eerder dan in een bemiddelingspoging te stappen.

Uit het dossier blijkt ook dat de Medische Inspectie werd ingeschakeld, minstens op de hoogte gesteld maar over het resultaat worden wij niet geïnformeerd.

De preventieadviseur schetst in haar verslag het theoretische kader gebaseerd op het diagnostisch model in verband met pesten op het werk van Daniël Faulx, onderzoeker aan de universiteit van Luik, die op zijn beurt verwijst naar de studie van de heer Heinz Leyman en de 5 categoriën waaronder de gedragingen van pesterijen kunnen worden ondergebracht. Per categorie worden de feiten die worden aangevoerd als pesterijen nader besproken...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT