Arrest nr. 2012AR1268 van Hof van Beroep, Antwerpen, 30 juni 2014

Datum uitspraak:30 juni 2014
Uitgevende instantie::Antwerpen
 
GRATIS UITTREKSEL
 1. C. A., en

 2. C. F.,

  beiden wonende te ...

  appellanten,

  vertegenwoordigd door Mr. COOREMAN Paul, advocaat te 9240 ZELE, Kouterstraat 76,

  tegen het vonnis van de 13B kamer van de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 17 januari 2012

  tegen

 3. PAN IMMO CVA,

  met maatschappelijke zetel te 2950 KAPELLEN, Wolvenbosdreef 2,

  met ondernemingsnummer 0441.418.174,

  geïntimeerde 1,

  vertegenwoordigd door Mr. HEYSSE Barbara, advocaat te 2050 ANTWERPEN, Esmoreitlaan 5,

 4. BALOISE BELGIUM NV,

  voorheen MERCATOR VERZEKERINGEN NV,

  voorheen AVERO SCHADEVERZEKERING BENELUX,

  met maatschappelijke zetel te 2600 BERCHEM (ANTWERPEN), Posthofbrug 16,

  met ondernemingsnummer 0400.048.883,

  geïntimeerde 2,

  vertegenwoordigd door Mr. TORFS Sophie loco Mr. SCHUERMANS Luc, advocaat te 2300 TURNHOUT, de Merodelei 112.

 5. De feiten

  1.1.

  A. C. en F. C. (hierna "partijen C." genoemd) zijn de eigenaars van een pand, gelegen te .... Zij kochten dit pand, bij akte verleden op 4 maart 2010, van de cva Pan Immo. Op 13 maart 2010 brak er brand uit in het pand.

  Volgens de brandweer was deze brand vermoedelijk ontstaan door een gebrek in een elektrische leiding. Van kwaad opzet zou geen sprake zijn.

  1.2.

  Partijen C. spreken vervolgers de nv Avero Schadeverzekering Benelux (de rechtsvoorganger van de nv Baloise Belgium), de brandverzekeraar van de verkoper, aan tot het vergoeden van hun schade.

  Zij verwijzen hierbij naar art. 57 §1 van de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst.

  1.3.

  De verzekeraar weigert evenwel verzekeringsdekking te verlenen. Zij werpt tegen dat partijen C. in de verkoopakte de volgende verklaring hebben opgenomen:

  "De koper verklaart van de verzekering van het goed zijn eigen zaak te zullen maken en ontslaat de verkoper ervan het goed nog langer verzekerd te houden. Hij zal daartoe onmiddellijk de nodige schikkingen treffen en verzaakt aan elk verhaal tegen de verkoper uit hoofde van de verzekering van het goed".

  Naar de nv Baloise Belgium voorhoudt, hebben de partijen C. met deze verklaring afstand gedaan van hun recht op verzekeringsdekking ten aanzien van de verzekeraar van de verkoper.

  In een e-mail van 14 april 2010 geeft de verzekeraar dan ook aan dat de organisatie van een expertise tot vaststelling van de oorzaken van de brand en de omvang van de schade geen zin heeft en dat zij haar expert de opdracht zal geven om het dossier af te sluiten.

  1.4.

  Hierop laten de partijen C. de - volgens hen - noodzakelijke herstellingswerken uitvoeren waarvan zij de kostprijs, conform de factuur d.d. 11 juni 2010 van de bvba Axin, begroten op euro 24 659,84.

 6. Procedurevoorgaanden

  2.1.

  Bij dagvaardingen van 28 juni 2010 respectievelijk 29 juni 2010 om te verschijnen voor de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen vorderen A. C. en F. C. de veroordeling van de nv Avero Schadeverzekering en de cva Pan Immo tot het betalen van een provisionele som van euro 2 500, alsook de aanstelling van een deskundige te bevelen.

  Zij steunen deze vordering, in zoverre gericht tegen de verkoper, op de vrijwaringsplicht voor verborgen gebreken en, in zoverre gericht tegen de verzekeraar van de verkoper, op het art. 57 §1 van de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst.

  2.2.

  In een niet-bestreden tussenvonnis van 20 september 2010 stelt de rechtbank van eerste aanleg Philippe Bastijns aan als deskundige, met als opdracht (o.m.) om de oorzaak van de brand te achterhalen, de schade bij de partijen C. te beschrijven en de kosten te ramen.

  Deze deskundige legt op 30 augustus 2011 zijn verslag ter griffie neer.

  Hierin besluit hij:

  "De stukken die door partijen werden bijgebracht waren te summier en onvoldoende duidelijk en gedetailleerd om bruikbaar te zijn bij het volbrengen van mijn opdracht. Het was mij onmogelijk om op objectieve wijze, in eer en geweten de oorzaak van de brand vast te stellen. Ook voor wat betreft de schadebegroting kon ondergetekende geen vaststellingen verrichten. De stukken die door partijen werden bijgebracht waren te summier en onvoldoende duidelijk en gedetailleerd om bruikbaar te zijn bij het volbrengen van mijn opdracht. Het was mij onmogelijk om op objectieve wijze, in eer en geweten de schade veroorzaakt door de brand vast te begroten".

  2.3.

  Na het deskundigenonderzoek verzoeken de partijen C. te zeggen voor recht dat de nv Avero Schadeverzekering (thans de nv Baloise Belgium) gehouden is om tussenkomst te verlenen conform de afgesloten brandpolis en deze partij te veroordelen tot het vergoeden van de geleden brandschade, provisioneel begroot op euro 2 500 (ondergeschikt definitief begroot op euro 24 659,84).

  Ondergeschikt verzoeken zij de cva Pan Immo te veroordelen tot het vergoeden van de geleden schade. Uiterst ondergeschikt verzoeken zij opnieuw de aanstelling te bevelen van een deskundige.

  2.4.

  De cva Pan Immo concludeert tot de ongegrondheid van deze vordering, en stelt ondergeschikt een vrijwaringsvordering in tegen haar verzekeraar.

  2.5.

  De nv Baloise Belgium concludeert tot de ongegrondheid van beide vorderingen. Zij voert aan dat de polis, afgesloten met de cva Pan Immo, beëindigd...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT