Arrest nr. 2012AR2172 van Hof van Beroep, Antwerpen, 16 juni 2014

Datum uitspraak:16 juni 2014
Uitgevende instantie::Antwerpen
 
GRATIS UITTREKSEL

2012/AR/2172

NV BELFIUS BANK, voorheen NV DEXIA BANK BELGIË, met vennootschapszetel gevestigd te 1000 Brussel, Pachecolaan 44 en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nr. 0403.201.185;

appellante,

vertegenwoordigd door mr. Manon Ffleiderer loco mr. Jan De Lat, advocaat te 2200 Herentals, Diamantstraat 8/239;

tegen het vonnis van de eerste kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren van 22 juni 2012, aldaar gekend onder nr. A.R. 12/979/A;

tegen:

DE GEMEENTE LANAKEN, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen, waarvan de kantoren gevestigd zijn te 3620 Lanaken, Jan Rosierlaan 1;

geïntimeerde,

vertegenwoordigd door mr. Kristof Vanhove, advocaat te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 8D/2.03;

in aanwezigheid van:

B. M., F. R. en M. B., advocaten te ..., in hun hoedanigheid van curatoren van het faillissement van de NV ALGEMENE BOUWONDERNEMING V, met vennootschapszetel gevestigd te 3650 Dilsen-Stokkem, Siemenslaan 7 en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nr. 0412.589.104, hiertoe aangesteld bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Tongeren van 23 augustus 2011;

vrijwillig tussenkomende partij,

vertegenwoordigd door mr. Kristien Peeters, advocaat te 2000 Antwerpen, Amerikalei 187/101;

 1. De feiten

  De feitelijke gegevens die ten grondslag liggen aan de vorderingen van de partijen worden op juiste wijze uiteengezet in het bestreden vonnis. Het hof verwijst naar deze uiteenzetting en beschouwt ze als hernomen.

 2. De voorafgaande rechtspleging

  2.1. Bij proces-verbaal van vrijwillige verschijning verschenen de gemeente Lanaken, de

  NV Dexia Bank België, thans de NV Belfius Bank, en de heren B. M., F. R. en M. B., in hun hoedanigheid van curatoren van de NV Algemene Bouwonderneming Vaesen, op 1 juni 2012 voor de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren.

  2.2. Het bestreden vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren van 22 juni 2012:

  -verklaart de vordering van de NV Belfius Bank toelaatbaar maar ongegrond;

  -verklaart de vordering van de gemeente Lanaken toelaatbaar en gegrond;

  -zegt voor recht dat:

  ingevolge de werking van de ontbindende voorwaarde, opgenomen in de notariële akte en overgeschreven op het hypotheekkantoor, het opstalrecht verleend aan de NV Algemene Bouwonderneming V. ingevolge diens faillissement van 23 augustus 2011 van rechtswege en retroactief teniet is gegaan en derhalve eveneens de hypotheek van de NV Belfius Bank gevestigd op voormeld opstalrecht;

  ingevolge het tenietgaan van het opstalrecht de natrekking is ingetreden, zodat de gemeente Lanaken automatisch en van rechtswege eigenaar is geworden van de opgerichte opstallen van het woonproject "Passage D G", op het perceel grond te L, (zonder enige vergoeding te moeten betalen);

  de opbrengst van de verkoop van de opstallen alsook het vooralsnog niet-gerealiseerde onderdeel van het project, bij toepassing van het algemeen rechtsbeginsel van zakelijke subrogatie, exclusief aan de gemeente Lanaken toekomt;

  -veroordeelt de NV Belfius Bank tot de gedingkosten;

  -verklaart het vonnis gemeen aan de heren B. M., F. R. en M. B., in hun hoedanigheid van curatoren van de NV Algemene Bouwonderneming V.

 3. De standpunten in hoger beroep

  3.1. De appellante vordert in haar op 15 november 2013 ter griffie neergelegde conclusies om:

  -het hoger beroep toelaatbaar en gegrond te verklaren;

  -het bestreden vonnis te vernietigen en opnieuw recht doende:

  te zeggen voor recht dat haar zakelijke zekerheden niet teniet zijn gegaan en nog blijven voortbestaan in het patrimonium van de gemeente Lanaken op de gebouwen die zij ingevolge natrekking heeft verworven, minstens te zeggen voor recht dat zij ingevolge de aanvullende werking van de goede trouw en de zaakvervanging recht heeft op de ontvangen verkoopprijs;

  te zeggen voor recht dat zij gerechtigd is op een deel van de opbrengst van de verkoop van de onroerende goederen;

  de geïntimeerde te veroordelen tot de kosten van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT