Arrest nr. 2011AR2954 van Hof van Beroep, Antwerpen, 19 mei 2014

Datum uitspraak:19 mei 2014
Uitgevende instantie::Antwerpen
 
GRATIS UITTREKSEL

2011/AR/2954

R. B., zonder gekend beroep, geboren te ... en wonende te ...;

A. E., zonder gekend beroep, geboren te ... en wonende te ...;

appellanten,

de eerste appellant is verschenen in persoon en werd bijgestaan door mrs. Francine Wachsstock & Caroline Maes, beiden advocaat te 2018 Antwerpen, Van Bréestraat 20, die tevens verschenen is voor de tweede appellante;

tegen het vonnis van de tweede B kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 13 september 2011, aldaar gekend onder nr. A.R. 10/4746/A;

tegen:

1. BVBA DE BOUNGNE, DEJONGH & DE BOUNGNE GEASSOCIEERDE NOTARISSEN, voorheen BVBA DE BOUNGNE & DEJONGH, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN, met vennootschapszetel gevestigd te 2920 Kalmthout, Dorpsstraat 41 en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nr. 0808.557.554;

2. F. D.B., erenotaris, geboren op ... en wonende te ...;

geïntimeerden,

beide vertegenwoordigd door mr. Filip Goemans loco mr. Eric Van Rooy, advocaat te 2000 Antwerpen, Oudaan 22-24;

* * * * *

1. De feiten

De feitelijke gegevens die aan het geschil ten grondslag liggen, kunnen worden samengevat als volgt:

- op 12 februari 2009 ondertekenen de appellanten als kandidaat-kopers op het kantoor van de tweede geïntimeerde (die zijn beroep uitoefent onder de vorm van een burgerlijke vennootschap, de eerste geïntimeerde) een tijdelijke verkoop/aankoopbelofte voor meerdere onroerende goederen, gelegen in de gemeente ..., met een totale oppervlakte van ongeveer 6 ha tegen de globale prijs van 950.000,00 EUR, waarvan 50.000,00 EUR voor de verkoop van 5 percelen bos, eigendom van de NV Voetbergshof (geen partij inzake), en 900.000,00 EUR voor de verkoop van het landhuis en percelen weiland en park, eigendom van T. H. (geen partij inzake);

- de onderhandse akte van 12 februari 2009 vermeldt als opschortende voorwaarde in het voordeel van beide partijen onder meer:

"...

c) Voorkooprechten

Inzoverre voorschreven eigendom het voorwerp zou uitmaken van enig voorkooprecht, het bekomen, vóór het verstrijken van de termijn waarvoor de verkoopbelofte verleend werd, van de zekerheid dat de begunstigden van dit recht hun voorkooprecht niet uitoefenen.

De verkoper verklaart dat de voornoemde percelen bos gelegen zijn in een vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebied.

Voor zover bekend kan er op deze percelen op basis van het decreet Natuurbehoud een recht van voorkoop worden uitgeoefend op basis van het feit dat het goed ligt in een natuurreservaat of hun uitbreidingswone, afgebakerd in een BPA of RUP.

De minuuthoudend notaris zal hiervoor een schrijven richten aan de Vlaamse Landmaatschappij.

...";

- bij brief van 16 februari 2009 schrijft de tweede geïntimeerde de Vlaamse Landmaatschappij/Vlaamse Grondenbank aan ter aanbod/kennisgeving van het recht van voorkoop op de hierboven bedoelde percelen bos; bij brief van 9 april 2009 antwoordt de Vlaamse Landmaatschappij/Vlaamse Grondenbank dat zij het aanbod aanvaardt;

- bij brief van 13 juli 2009 wordt het recht van voorkoop door de tweede geïntimeerde aan de Vlaamse Landmaatschappij/Vlaamse Grondenbank aangeboden met betrekking tot het woonhuis met weiland en park; bij brief van 27 juli 2009 antwoordt de Vlaamse Landmaatschappij/Vlaamse Grondenbank dat zij het voorkooprecht op die goederen niet wenst uit te oefenen;

- als gevolg daarvan worden bij onderhandse overeenkomst van 21 april 2009 en bij notariële akte van 17 augustus 2009 enkel de percelen, eigendom van T. H., verkocht aan de appellanten;

- een jaar later, bij aangetekende brief van 2 juli 2010, stelt de raadsman van de appel-lanten de geïntimeerden in gebreke tot betaling van schadeloosstelling; de appellanten laten meer bepaald gelden dat de tweede geïntimeerde bij de uitvoering van de hem toevertrouwde opdracht beroepsfouten heeft begaan door onterecht het recht van voorkoop niet op de betrokken percelen als één geheel te hebben aangeboden aan de Vlaamse Landmaatschappij/Vlaamse Grondenbank, waardoor deze laatste in de mogelijkheid was haar recht van voorkoop uit te oefenen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT