Arrest nr. 2012AR1747 van Hof van Beroep, Antwerpen, 19 mei 2014

Datum uitspraak:19 mei 2014
Uitgevende instantie::Antwerpen
 
GRATIS UITTREKSEL

2012/AR/1747

A. H., geboren te ... en wonende te ...;

S. K., geboren te ... en wonende te ...;

appellanten,

beiden vertegenwoordigd door mr. Johan Thibaut loco mr. Maarten Aps, advocaat te 2018 Antwerpen, Harmoniestraat 38A;

tegen het vonnis van de veertiende B kamer van de rechtbank van eerste aanleg te

Antwerpen van 20 april 2012, aldaar gekend onder nr. A.R. 11/4806/A;

tegen:

NV CITY PLUS, met vennootschapszetel gevestigd te 2000 Antwerpen, Britselei 56 en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nr. 0477.407.571;

geïntimeerde,

vertegenwoordigd door mr. Karien Loontjens loco mr. Rik Devloo, advocaat te 8500 Kortrijk, Koning Albertstraat 24/1;

* * * * *

 1. De feiten

  De feitelijke gegevens die aan het geschil ten grondslag liggen, kunnen worden samengevat als volgt:

  - bij onderhandse akte van 15 november 2007 kopen de appellanten van Y. L. (geen partij inzake) door tussenkomst van de geïntimeerde (makelaar gelast door de verkoopster) het pand, gelegen te ..., tegen de prijs van 315.000,00 EUR;

  - bij vonnis van 12 februari 2010 van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, gewezen in een geding tussen de appellanten en Y. L. en waarin de geïntimeerde geen partij was, wordt de verkoopovereenkomst van 15 november 2007 nietig verklaard bij toepassing van de artikelen 141 e.v. Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening; de daarbij betrokken procespartijen hebben in dit vonnis berust;

  - op 8 november 2010 stellen de appellanten de geïntimeerde in gebreke tot betaling van een schadevergoeding ten bedrage van 20.000,00 EUR (artikel 1382-1383 B.W.): door een nietige onderhandse verkoopakte op te stellen heeft de geïntimeerde een fout begaan in oorzakelijk verband met de schade van de appellanten, bestaande in het verlies van het recht op de bedongen schadevergoeding ten bedrage van 20.000,00 EUR wegens niet-naleving door Y. L. van haar contractuele verbintenissen (onjuiste vermeldingen over de gesteldheid van de bodem en ontbreken van een gunstig bodemattest);

  -in daaropvolgende briefwisseling wijst de geïntimeerde de aanspraken van de appellanten af.

 2. De voorafgaande rechtspleging

  2.1. Bij het bestreden vonnis op 20 april 2012 op tegenspraak verleend door de veertiende B kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen:

  -wordt de vordering tot schadeloosstelling van de appellanten toelaatbaar, maar ongegrond verklaard;

  -en worden de appellanten veroordeeld tot de gedingkosten.

  2.2. Bij hun op 7 juni 2012 ter griffie neergelegd "verzoekschrift...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT