Arrest nr. 2012AR965 van Hof van Beroep, Antwerpen, 5 mei 2014

Datum uitspraak: 5 mei 2014
Uitgevende instantie::Antwerpen
 
GRATIS UITTREKSEL

2012/AR/965M. H., bestuurder van motorvoertuigen, geboren te ... en wonende te ...;appellant,vertegenwoordigd door mr. Rudi Janssens, advocaat te 2820 Bonheiden, Mechelsesteenweg 339;tegen het vonnis van de vijfde kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen van 20 december 2011, aldaar gekend onder nr. A.R. 11/166/A;tegen:P. T., zonder beroep, geboren te ... en wonende te ...;geïntimeerde,vertegenwoordigd door mr. Els Vanheusden, advocaat te 2000 Antwerpen, London Tower, Londenstraat 60 bus 104;* * * * *1. De feitenDe feitelijke gegevens die aan het geschil ten grondslag liggen, kunnen worden samengevat als volgt: - de partijen, tussen wie een relatie heeft bestaan, waren indertijd de mede-eigenaars van een onroerend goed, gelegen te ...;- als gevolg van de beëindiging van de tussen hen bestaande relatie werd dat onroerend goed verkocht bij akte van 9 december 2003 verleden voor notaris P. V. te ...;- het saldo van de verkoopprijs (8.715,66 EUR), na terugbetaling van de hypothecaire lening, is geconsigneerd gebleven in handen van de voornoemde notaris, aangezien tussen de partijen onenigheid bestond/bestaat over de verdeling ervan;- daarnaast waren/zijn de partijen ook nog samen titularis van een spaarrekening met nummer ... bij KBC waarop het bedrag staat van 1.105,41 EUR;- de geïntimeerde vordert thans de verdeling van die onverdeelde gelden (artikel 815 Ger. W.).2. De voorafgaande rechtspleging2.1. Bij het bestreden vonnis op 20 december 2011 op tegenspraak verleend door de vijfde kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen:- wordt de vordering van de geïntimeerde ontvankelijk en als volgt gegrond verklaard;- wordt voor recht gezegd:i. dat het bedrag van 8.715,00 EUR, gerubriceerd bij notaris P. V. te ..., tussen de partijen wordt verdeeld, ieder voor de helft;ii. dat de geïntimeerde recht heeft op 4.357,83 EUR en de appellant op 1.315,96 EUR, beide bedragen te vermeerderen met de intrest sedert 9 december 2003 via de rubriekrekening van de voormelde notaris;iii. dat het bedrag van 1.105,41 EUR op de spaarrekening bij de KBC-bank nummer ... (bedoeld wordt: ...) tussen de partijen wordt verdeeld, ieder voor de helft;iv. dat derhalve iedere partij recht heeft op een gelijk bedrag van voormelde som;v. dat notaris C. S. te ... wordt aangesteld met vertegenwoordigingsbevoegdheid;- wordt de appellant verwezen in de gedingkosten;- en wordt het vonnis uitvoerbaar verklaard.2.2. Bij zijn op 26 maart 2012 ter griffie neergelegd "verzoekschrift...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT