Arrest nr. 2012AR1196 van Hof van Beroep, Antwerpen, 7 april 2014

Datum uitspraak: 7 april 2014
Uitgevende instantie::Antwerpen
 
GRATIS UITTREKSEL

2012/AR/1196P. S.S, gepensioneerde, geboren te ... op ... en wonende te ... 7;appellant,vertegenwoordigd door mr. Benedicte Avontroodt loco mr. Inge Faes, advocaat te 2870 Puurs, Violetstraat 32-33;tegen het vonnis van de eerste kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen van 6 maart 2012, aldaar gekend onder nr. A.R. 11/900/A;tegen:M. D.B., notaris, met kantoor gevestigd te ...;geïntimeerde,vertegenwoordigd door mr. Pascal Quadflieg loco mr. Ernest De Bock, advocaat te 1800 Vilvoorde, Xavier Buissetstraat 26;* * * * *1. De feitenDe feitelijke gegevens die aan het geschil ten grondslag liggen, kunnen worden samengevat als volgt: - door de appellant werd indertijd aan de geïntimeerde opdracht gegeven over te gaan tot redactie en de indiening van de aangifte van nalatenschap van wijlen zijn echtgenote, J. R., overleden op 30 januari 2007;- op 24 mei 2007 wordt via de geïntimeerde de door de appellant ondertekende aangifte van nalatenschap ingediend;- op 23 februari 2009 gaf de ontvanger van de registratie te P. aan de geïntimeerde kennis van een tekortschatting ten bedrage van 192.587,50 EUR op een in de nalatenschap aan-gegeven perceel grond; die tekortschatting gaf aanleiding tot het verschuldigd zijn van:i. aanvullende successierechten: 15.051,97 EURii. intrest aan 7%: 1.900,66 EURiii. een verminderde fiscale boete: 3.760,00 EUR- aangezien reactie vanwege de geïntimeerde uitbleef, bracht de ontvanger zijn standpunt op 1 april 2009 rechtstreeks aan de appellant ter kennis;- daarop heeft de appellant het standpunt van de ontvanger aanvaard: hij vroeg geen controleschatting en ging zonder voorbehoud over tot betaling, eerst van de bijvoeglijke rechten en naderhand ook van de intrest en van de boete;- de appellant acht de geïntimeerde aansprakelijk voor deze gang van zaken; hij vordert van de geïntimeerde wegens beroepsfouten:i. de terugbetaling van de bedragen van 3.760,00 EUR (de betaalde boete) en 1.900,66 EUR (de betaalde intrest), telkens vermeerderd met de gerechtelijke intrest;ii. een forfaitaire schadevergoeding van 1.505,19 EUR, vermeerderd met de conven-tionele en de gerechtelijke intrest.2. De voorafgaande rechtspleging2.1. Bij het bestreden vonnis op 6 maart 2012 op tegenspraak verleend door de eerste kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen:- wordt de vordering van de appellant ontvankelijk en als volgt gegrond verklaard;- wordt de geïntimeerde veroordeeld tot betaling aan de appellant van het bedrag van 320,20 EUR, vermeerderd met de gerechtelijke intrest en met de gedingkosten.2.2. Bij zijn op 17 april 2012 ter griffie neergelegd "verzoekschrift tot hoger beroep" tekent de appellant hoger beroep aan tegen het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT