Vonnis van Rechtbank van eerste aanleg, Gent, 2 februari 2009

Datum uitspraak: 2 februari 2009
Uitgevende instantie::Gent
 
GRATIS UITTREKSEL

Griffienr. : 2009/ Parketnr. : GE 63.97.803/99OPENBARE TERECHTZITTING VAN 2 FEBRUARI 2009De rechtbank van eerste aanleg, zitting houdende te Gent, NEGENTIENDE KAMER, rechtsprekende in correctionele zaken, heeft het volgende vonnis uitgesproken:Gezien de stukken van vervolging, en de beschikking van de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Gent dd. 24.04.2006, waarbij de inverdenkinggestelden werden verwezen naar de correctionele rechtbank.IN DE ZAAK VAN HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN :1. JMA, XX, geboren te XX op XX, wonende te XXterzake aangehouden bij bevel tot aanhouding dd. 02 juni 1999 van de heer onderzoeksrechter P. Ghijs te Gent en opnieuw in vrijheid gesteld bij arrest dd. 22 juni 1999 van de kamer van inbeschuldigingstelling te Gent.2. VL, XX, geboren te XX op XX, wonende te XXterzake aangehouden bij bevel tot aanhouding dd. XX van de heer onderzoeksrechter P. Ghijs te Gent en opnieuw in vrijheid gesteld bij arrest dd. XX van de kamer van inbeschuldigingstelling te Gent.3. DJMJ, zonder beroep, geboren te XX op XX wonende te XX4. N.V. V, thans N.V. P, ingeschreven in het Handelsregister van XX onder nummer XX, thans Kruispuntbank, ondernemingsnummer XX, met zetel te 9800 Deinze, XX 5. ...6. ...7. TJJG, XX (XX), geboren te XX op XX, wonende te XX terzake aangehouden bij bevel tot aanhouding dd. XX van de heer onderzoeksrechter P. Ghijs te Gent en opnieuw in vrijheid gesteld bij arrest dd. XX van de kamer van inbeschuldigingstelling te Gent.8. TJGM, xx (xx), geboren te xx op xx wonende te xx terzake vrijgelaten onder voorwaarden bij bevelschrift dd. xx van de heer onderzoeksrechter P. Ghijs te Gent en deze voorwaarden werden opgeheven bij bevelschrift dd. xx van de onderzoeksrechter P. Ghijs te Gent.9. S.P.R.L. F, thans S.P.R.L. P, ingeschreven in het Handelsregister van Neufchâteau onder het nummer 12.152, thans Kruispuntbank, ondernemingsnummer 0413.187.633, met zetel te 6880 Bertrix, Rue du Grand-Enclos, Nevraumont 34 10. ...11. N.V. DBG, ingeschreven in het Handelsregister te XX onder nummer XX, thans DE BRANDANDER V NV met ondernemingsnummer XX met maatschappelijke zetel te XX12. N.V. MH, ingeschreven in het Handelsregister te XX onder nummer XX, met zetel te XX, en S.A. HF, met zetel te xx, woonstkeuze doende bij haar raadsman Mr. M Olivier, kantoorhoudende te XX B, Spanjaardstraat 1 13. N.V. DI, ingeschreven in het Handelsregister te XX onder nummer XX, met maatschappelijke zetel te XX14. N.V. DBW, ingeschreven in het Handelsregister te XX onder nummer XX, met maatschappelijke zetel XX15. DE BELGISCHE STAAT, in de persoon van de Minister van Landbouw en Middenstand, waarvan het kabinet gevestigd is te 1000 Brussel, Maria Theresiastraat 1 en in de persoon van de Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, waarvan het kabinet gevestigd is te 1210 Brussel, Kunstlaan 716. N.V. I, ingeschreven in het Handelsregister te XX onder nummer XX, met maatschappelijke zetel te XX, voor en namens wie optreedt als gedelegeerd bestuurder de heer GN, wonende te xx en N.V. I, ingeschreven in het Handelsregister te xx onder nummer xx, met maatschappelijke zetel te xx, voor en namens wie optreedt als gedelegeerd bestuurder de heer GN, wonende te xx17. SNINA, afgekort S.N.I.A., met maatschappelijke zetel te F, F-75007 Parijs, Boulevard Latour-Maubourg 41 bis, vertegenwoordigd door haar voorzitter van de Raad van Bestuur de heer Y. Montecot, woonstkeuze doende op het kantoor van haar raadsman Mr. J.-F. Terlinden, kantoorhoudende te 1050 Brussel, Louizalaan 149 bus 2018. N.V. WA, met maatschappelijke zetel te XX19. N.V. BD, met maatschappelijke zetel te XX VERDACHT VAN :DE EERSTE EN DE TWEEDE, ...Om de misdaad of het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan rechtstreeks medegewerkt te hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp Vnd te hebben dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden, door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden, dit misdrijf rechtstreeks uitgelokt te hebben, als dader of mededader zoals voorzien door art. 66 van het Strafwetboek,A. Met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, valsheid in handels-, bank- of private geschriften te hebben gepleegd, hetzij door valse handtekeningen, hetzij door namaking of vervalsing van geschriften of handtekeningen, hetzij door overeenkomsten, beschikkingen, verbintenissen of schuldbevrijdingen valselijk te hebben opgemaakt of door ze achteraf in de akten in te voegen, hetzij door toevoeging of vervalsing van bedingen, verklaringen of feiten die deze akten ten doel hadden op te nemen en vast te stellen, namelijk door,I.1. wAer het een levering van hetzij een mengsel van dierlijk en technisch vet, hetzij zuiver technisch vet betrof, op de factuur van de firma V gEht aan de klant-veevoederfabrikant, valselijk te hebben vermeld dat de levering (uitsLitend) uit gesmolten dierlijk vet bestond, en meer bepaald bij volgende klanten op volgende facturen (zie karton 1, kaft 1, onderkaft 2, st. 245, 247 en 248, karton 10, kaft 1, st. 6, 35 en 80 en kaft 2, st. 6-8, 18, 46-48 en 95-96, karton 11, kaft 1, onderkaft 1, onderonderkaft 1, st. 6, 16 en 17 en onderkaft 2, onderonderkaft 077, st. 6, 14, 15 en 32 en karton 13, kaft 1, st. 266-285) :- AV N.V. :* factuur nummer 990014 van 11.01.1999(levering te Z op 06.01.1999 uit tank 1+5 - zie karton 1, kaft 1, onderkaft 2, st. 146)het stuk als van valsheid beticht neergelegd zijnde ter griffie onder staat nummer 994463 der overtuigingsstukkenTe 9800 Deinze (Grammene), op 11.01.1999* factuur nummer 990055 van 25.01.1999(levering te Z op 18.01.1999 uit tank 1+7 - zie karton 1, kaft 1, onderkaft 2, st. 151)het stuk als van valsheid beticht neergelegd zijnde ter griffie onder staat nummer 994463 der overtuigingsstukkenTe 9800 Deinze (Grammene), op 25.01.1999* factuur nummer 990109 van 08.02.1999(levering te Z op 04.02.1999 uit tank 1+5 - zie karton 1, kaft 1, onderkaft 2, st. 159 en karton 19, kaft 1, st. 015)het stuk als van valsheid beticht neergelegd zijnde ter griffie onder staat nummer 994463 der overtuigingsstukkenTe 9800 Deinze (Grammene), op 08.02.1999* factuur nummer 990132 van 15.02.1999(levering te Z op 10.02.1999 uit tank 1+8 - zie karton 1, kaft 1, onderkaft 2, st. 161 en karton 19, kaft 1, st. 016)het stuk als van valsheid beticht neergelegd zijnde ter griffie onder staat nummer 994463 der overtuigingsstukkenTe 9800 Deinze (Grammene), op 15.02.1999* factuur nummer 990228 van 15.03.1999(levering te Z op 11.03.1999 uit tank 1+1B - zie karton 1, kaft 1, onderkaft 2, st. 173 en karton 19, kaft 1, st. 020;levering te Machelen op 11.03.1999 uit tank 1+1B - zie karton 1, kaft 1, onderkaft 2, st. 173 en karton 19, kaft 1, st. 020)het stuk als van valsheid beticht neergelegd zijnde ter griffie onder staat nummer 994463 der overtuigingsstukkenTe 9800 Deinze (Grammene), op 15.03.1999* factuur nummer 990247 van 23.03.1999(levering te Z op 17.03.1999 uit tank 1+1B - zie karton 1, kaft 1, onderkaft 2, st. 176 en karton 19, kaft 1, st. 021)het stuk als van valsheid beticht neergelegd zijnde ter griffie onder staat nummer 994463 der overtuigingsstukkenTe 9800 Deinze (Grammene), op 23.03.1999* factuur nummer 990266 van 29.03.1999(levering te Z op 23.03.1999 uit tank 1+1B - zie karton 1, kaft 1, onderkaft 2, st. 178 en karton 19, kaft 1, st. 022)het stuk als van valsheid beticht neergelegd zijnde ter griffie onder staat nummer 994463 der overtuigingsstukkenTe 9800 Deinze (Grammene), op 29.03.1999- C N.V. :* factuur nummer 990011 van 11.01.1999(levering op 11.01.1999 uit tank 1+7 - zie karton 1, kaft 1, onderkaft 2, st. 148) (levering eigenlijk op 08.01.1999, zie karton 1, kaft 1, onderkaft 2, st. 0028, 147, 148, 188 en 189 en karton 10, kaft 3, st. 290 en 291)het stuk als van valsheid beticht niet neergelegd zijnde ter griffieTe 9800 Deinze (Grammene), op 11.01.1999* factuur nummer 990066 van 25.01.1999(levering op 20.01.1999 uit tank 1+7 - zie karton 1, kaft 1, onderkaft 2, st. 152 en karton 18, kaft 3, st. 014)het stuk als van valsheid beticht neergelegd zijnde ter griffie onder staat nummer 994460 der overtuigingsstukkenTe 9800 Deinze (Grammene), op 25.01.1999* factuur nummer 990083 van 29.01.1999(levering op 27.01.1999 uit tank 1+1B - zie karton 1, kaft 1, onderkaft 2, st. 155 en karton 18, kaft 3, st. 015)het stuk als van valsheid beticht neergelegd zijnde ter griffie onder staat nummer 994460 der overtuigingsstukkenTe 9800 Deinze (Grammene), op 29.01.1999* factuur nummer 990120 van 15.02.1999(levering op 08.02.1999 uit tank 1+5B - zie karton 1, kaft 1, onderkaft 2, st. 160 en karton 18, kaft 3, st. 017)het stuk als van valsheid beticht neergelegd zijnde ter griffie onder staat nummer 994460 der overtuigingsstukkenTe 9800 Deinze (Grammene), op 15.02.1999* factuur nummer 990150 van 22.02.1999(levering op 17.02.1999 uit tank 1+8 - zie karton 1, kaft 1, onderkaft 2, st. 164 en karton 18, kaft 3, st. 018)het stuk als van valsheid beticht neergelegd zijnde ter griffie onder staat nummer 994460 der overtuigingsstukkenTe 9800 Deinze (Grammene), op 22.02.1999- DBW N.V. :* factuur nummer 990002 van 11.01.1999(levering te Deinze op 04.01.1999 uit tank 3+5 - zie karton 1, kaft 1, onderkaft 2, st. 145;levering te W op 06.01.1999 uit tank 1+1B - zie karton 1, kaft 1, onderkaft 2, st. 146;levering te Deinze op 07.01.1999 uit tank 7+3 - zie karton 1, kaft 1, onderkaft 2, st. 146)het stuk als van valsheid beticht neergelegd zijnde ter griffie onder staat nummer 993417 en 995760 der overtuigingsstukkenTe 9800 Deinze (Grammene), op 11.01.1999* factuur nummer 990033 van 18.01.1999 (levering te Deinze op 12.01.1999 uit tank 1+1B - zie karton 1, kaft 1, onderkaft 2, st. 149;levering te W op 12.01.1999 uit tank 1 - zie karton 1, kaft 1, onderkaft 2, st. 149;levering te Deinze op 15.01.1999 uit tank 1+7 - zie karton 1, kaft 1, onderkaft 2, st. 150)het stuk als van valsheid...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT