Arrest nr. P.13.1791.N van Hof van Cassatie, België, 27 mei 2014

Datum uitspraak:27 mei 2014
Uitgevende instantie::België
 
GRATIS UITTREKSEL

Nr. P.13.1791.N

P P M W,

beklaagde,

eiser,

met als raadsman mr. Frank Deloffer, advocaat bij de balie te Hasselt.

 1. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

  Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Hasselt van 17 oktober 2013.

  De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

  Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.

  Procureur-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

 2. BESLISSING VAN HET HOF

  Beoordeling

  Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

  1. Het bestreden vonnis spreekt de eiser vrij voor de telastleggingen A, B, C en E.

   In zoverre ook tegen die beslissing gericht, is het cassatieberoep bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.

   Middel

  2. Het middel voert schending aan van de artikelen 59 en 63 Wegverkeerswet en hoofdstuk VII van het koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen (hierna KB Ademtest- en adem-analysetoestellen), alsmede miskenning van het recht van verdediging: de appel-rechters oordelen ten onrechte dat eisers recht van verdediging niet is miskend; uit de bijlage 1 bij het proces-verbaal van verhoor HA.L7.422403/2012 van 12 okto-ber 2012 blijkt dat de eiser geen gebruik heeft kunnen maken van zijn recht op een tegenexpertise; hij werd niet duidelijk en expliciet verwittigd; op geen enkel mo-ment werd hem gemeld dat bij een weigering van een tweede ademanalyse ook zijn recht op een bloedproef zou verdwijnen; de volgorde van de vragen naar het recht op bloedproef en het recht op een tweede ademanalyse zijn misleidend; de verwijzing door de eerste rechter naar een passage op bladzijde 3 van het proces-verbaal overtuigt niet, want het proces-verbaal is niet door de eiser ondertekend, betreft een loutere bewering van de verbalisanten en wordt tegengesproken door de bijlage 1.

  3. In zoverre het middel is gericht tegen het beroepen vonnis en dus niet tegen het bestreden vonnis, is het niet ontvankelijk.

  4. Artikel 28 KB Ademtest- en ademanalysetoestellen bepaalt: "Als een alco-holconcentratie van minstens 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht wordt vastgesteld moet de betrokkene op een duidelijke en expliciete manier worden verwittigd van zijn recht op een tegenexpertise door middel van een bloedproef die op zijn kosten gebeurt indien de overtreding erdoor wordt beves-tigd."

   Artikel 63, § 3, eerste lid, Wegverkeerswet bepaalt:

   De in artikel 59, § 1, bedoelde overheidspersonen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT