Arrest nr. 2013/AB/137 van Arbeidshof, Brussel, 1 april 2014

Datum uitspraak: 1 april 2014
Uitgevende instantie::Brussel
 
GRATIS UITTREKSEL

rep.nr.

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL

ARREST

OPENBARE TERECHTZITTING VAN 1 APRIL 2014

3 e KAMER

ARBEIDSRECHT - arbeidsovereenkomst bediende

tegensprekelijk

definitief

In de zaak:

A.M. ,

appellante,

vertegenwoordigd door mr. BOLLEN Rudi en mr. WOUTERS Muriël, advocaten te 3000 LEUVEN, Sint-Maartenstraat 8.

Tegen:

TUI AIRLINES BELGIUM NV, met maatschappelijke zetel te

1930 ZAVENTEM, Ringweg, Luchthavengebouw 45,

geïntimeerde,

vertegenwoordigd door mr. MERTENS Sven, advocaat te

2800 MECHELEN, Grote Nieuwedijkstraat 417.

***

*

Na beraad, spreekt het Arbeidshof te Brussel het hiernavolgend arrest uit:

Gelet op de stukken van rechtspleging, inzonderheid:

het voor eensluidend verklaard afschrift van het bestreden vonnis, uitgesproken op tegenspraak op 28 september 2012 door de arbeidsrechtbank te Brussel, 23e kamer (A.R. 10/15883/A),

het verzoekschrift tot hoger beroep, ontvangen ter griffie van dit hof op 8 februari 2013,

de conclusie en de syntheseconclusie voor de appellante neergelegd ter griffie, respectievelijk op 13 augustus 2013 en 22 november 2013,

de conclusies en de syntheseconclusie voor de geïntimeerde, neergelegd ter griffie, respectievelijk op 31 mei 2013, 30 september 2013 en 17 december 2013,

het schriftelijk advies van het openbaar ministerie ontvangen ter griffie op 18 februari 2014;

de repliekbesluiten van de appellante en de geïntimeerde ontvangen ter griffie op 4 maart 2014;

de voorgelegde stukken.

***

*

De partijen hebben hun middelen en conclusies uiteengezet tijdens de openbare terechtzitting van 21 januari 2014, waarna de debatten werden gesloten, de zaak voor schriftelijk advies werd meegedeeld aan het openbaar ministerie tegen 18 februari 2014, waarop de partijen hebben gerepliceerd, waarna de zaak in beraad werd genomen en voor uitspraak werd gesteld op heden.

***

*

 1. FEITEN EN RECHTSPLEGING

  1. Mevrouw A.M. en de NV TUI Airlines Belgium (hierna afgekort als Tui) ondertekenden op 2 april 2004 een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd als bediende, waardoor mevrouw A.M. met ingang van 2 april 2004 werd aangeworven als stewardess (Cabin Crew). Op hetzelfde ogenblik werd ook een addendum ondertekend waarbij ze werd aangesteld als "Senior Cabin Crew", waardoor ze een bijkomende maandelijkse functiepremie van euro 300 bruto ontving.

   Op 15 juli 2004 werd een bijkomend addendum ondertekend, waardoor ze voor de periode van 15 juli 2004 tot 14 januari 2005 werd aangesteld als "Assistent Coach Cabin Crew". Deze aanstelling werd vier maal verlengd, laatst tot 31 december 2009. Mevrouw A.M. stond in voor de begeleiding en de evaluatie van het boordperso-neel. Ze had hiervoor ook een maandelijkse brutopremie van euro 300.

  2. Mevrouw A.M. vroeg bij het begin van de zomervakantie 2009 halftijds tijdskrediet aan, waardoor ze enkel nog op vrijdag, zaterdag en zondag zou werken. Op 23 juli 2009 werd in die zin een addendum aan de arbeidsovereenkomst ondertekend voor de periode van 1 oktober 2009 tot 7 april 2011.

   Op grond van art. 3.1.2. had mevrouw A.M. recht op een functiepremie van

   euro 168,92 bruto/maand, aangevuld met een forfaitaire premie van euro 67,58 voor verkoop van artikelen aan boord.

   Tui leidt hieruit af dat partijen het eens waren dat door het halftijds tijdskrediet de aanstelling als Assistent Coach (met behoud van bijhorende premie) wegviel en de functie beperkt bleef tot Senior Cabin Crew Member; mevrouw A.M. zegt dat ze deze taakvermindering feitelijk heeft moeten vaststellen en dat ze hierover een gesprek wenste, wat haar onmogelijk werd gemaakt doordat er geen evaluatie- of functioneringsgesprekken meer werden georganiseerd, zodat ze zich tot haar syndicaal afgevaardigde heeft gewend, wat haar niet in dank zou zijn afgenomen.

   Tui klaagt over een daling van de motivatie.

   Op 29 of 30 september 2009 zou er hierover een telefonisch gesprek geweest zijn met de heer B., directeur en piloot bij Tui, die volgens mevrouw A.M. zou gezegd hebben dat de staf niet met het management communiceert via de vakbond.

   Mevrouw A.M. legt een transcriptie neer van dit gesprek en een USB-stick die wegens de slechte geluidskwaliteit niet te beluisteren valt.

  3. Op 29 oktober 2009 werd mevrouw A.M. samen met 8 andere collega's ontslagen met uitbetaling van de verschuldigde opzeggingsvergoeding.

   Naar aanleiding van dit ontslag verzond de heer B. een e-mail aan de coaches, assistent coaches en afdelingshoofden met volgende inhoud:

   "Dit is een belangrijk feit in onze organisatie. Het is éénmalig. Het kader waarin elke individuele beslissing werd genomen is er één van overleg, gesprekken en bijsturing waar al deze aspecten faalden. Het feit dat na herhaalde pogingen tot bijsturen, soms gekoppeld aan klachten van passagiers of collega's heeft uiteindelijk geleid tot de beslissing om afscheid te nemen van deze medewerkers. Dat is telkens een erg moeilijke en onaangename beslissing, die niemand graag neemt. Langs de andere kant is het belangrijk dat ons cabine personeel onze luchtvaartmaatschappij op een uitstekende manier vertegenwoordigt. Wanneer dit, zoals hier, niet het geval is en zij de visie van ons bedrijf niet waarmaken moeten we wel onze conclusies trekken. Graag geef ik jullie individueel meer uitleg mochten jullie vragen hebben bij één van de betrokkenen, aarzel dan niet om me te contacteren zodat ik dit kan duiden".

   In een e-mail van 3 november aan het voltallig personeel werden de ontslagen gemeld, maar werd gezegd dat omwille van de privacy niet op de reden van de ontslagen werd ingegaan.

  4. Bij brief van 27 november 2009 betwistte de raadsman van de ontslagenen de ontslagbeslissing en vroeg dat de betrokkenen zouden worden gere-integreerd.

   De raadsman van Tui verduidelijkte in de antwoordbrief van 26 januari 2010 de ontslagreden voor elk van de betrokkenen.

   In de antwoordbrief van 23 juli 2010 herhaalde de raadsman van mevrouw A.M. de vraag tot re-integratie en ging hij per ontslagene in op de ontslagreden, om te besluiten tot misbruik van ontslagrecht en schending van de antidiscriminatiewet van 10 mei 2007 op diverse gronden; hij vroeg een...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT